Časová os

Športové granty

FC Petržalka

23 306,73€

Gymnastické centrum (Slávia UK)

17 122,48€

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

13 340,78€

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel

9 374,50€

Dotácie

OZ Múzeum Petržalského opevnenia

4 500€

Petržalka pre bunkre, bunkre pre Petržalku

OZ Petržalčanka

4 314€

S piesňou starneme pomalšie

DEPAUL SLOVENSKO n.o.

4 203€

Strava pre ľudí bez domova - prvý krok k integrácii

Asociácia pre mládež vedu a techniku

4 131€

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Rozpočet

...

Moderný miestny úrad

6 536 957€ prevádzkové výdavky

Zabezpečenie chodu miestneho úradu
Prevádzkové výdavky na administratívnu budovu
Výdavky pre zamestnancov miestneho úradu

53 000€ výdavky na projekty

Nákup licencie software na verejné obstarávanie v čiastke
Obstaranie virtualizácie serverov

...

Doprava a komunikácie

829 140€ prevádzkové výdavky

Oprava a údržba miestnych komunikácií
Výdavky na parkovaciu politiku

100 000€ výdavky na projekty

Nákup strojovej techniky na údržbu komunikácií, kosenie
Splátky leasingu strojov a zar. na údržbu komunikácií
PD na nové parkoviská

...

Kultúra a šport

2 668 923€ prevádzkové výdavky

Dotácie pre Miestnu knižnicu
Dotácie pre Kultúrne zariadenia
Prevádzka plavárne
Podujatie Fašiangový maškarný ples
Podujatie Dni Petržalky
Podujatie Senior Fest
Podujatie Petržalské vianočné trhy
Podujatie Dni Petržalky
Výdavky na opravu ihrísk
Výdavky na športové podujatia

1 400 720€ výdavky na projekty

PD + rekonštrukcia a modernizácia špotovej haly Prokofievova
Vybudovanie bezbariérového prístupu a klimatizácie v DK Zrkadlový háj a v Cik Cak centre
Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska