...

Sociálna pomoc a sociálne služby

1 992 093€ prevádzkové výdavky

Financovanie Strediska sociálnych služieb Petržalka
Prevádzka šiestich denných centier
Príspevok na stravovanie dôchodcov
Poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Akcie pre deti zo sociálne slabších rodín
Financovanie Strediska sociálnych služieb Petržalka

14 000€ výdavky na projekty

Zabezpečenie klimatizácie do zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej ulici

...

Bezpečnosť a poriadok

131 050€ prevádzkové výdavky

Zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarneho zboru
Podporu mestskej polície
Poistenie majetku mestskej časti

20 000€ výdavky na projekty

Obstaranie špeciálneho vozidla pre Dobrovoľný verejný požiarny zbor

...

Moderný miestny úrad

6 536 957€ prevádzkové výdavky

Zabezpečenie chodu miestneho úradu
Prevádzkové výdavky na administratívnu budovu
Výdavky pre zamestnancov miestneho úradu

53 000€ výdavky na projekty

Nákup licencie software na verejné obstarávanie v čiastke
Obstaranie virtualizácie serverov

...

Služby občanom

184 789€ prevádzkové výdavky

Prevádzkové výdavky matriky a ohlasovne pobytu
Zabezpečovanie sobášov a občianskych obradov
Tlač a distribúciu nového petržalského periodika
Spoluprácu s televíziou
Údržba internetovej stránky mestskej časti
Nákup propagačných materiálov

0€ výdavky na projekty

...

Doprava a komunikácie

829 140€ prevádzkové výdavky

Oprava a údržba miestnych komunikácií
Výdavky na parkovaciu politiku

100 000€ výdavky na projekty

Nákup strojovej techniky na údržbu komunikácií, kosenie
Splátky leasingu strojov a zar. na údržbu komunikácií
PD na nové parkoviská

...

Vzdelávanie

23 941 017€ prevádzkové výdavky

Dotácie pre 11 základných škôl, 24 materských škôl a školské jedálne

1 400 720€ výdavky na projekty

PD rekonštrukcia priestorov kuchyne - realizačná dokumentácia
PD rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov
PD rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne
Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3
Rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne
Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov do 2. NP
Rekonštrukcia okien na 3. a 4. poschodí v pavilóne prístavby
Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ a úniková cesta z 2.NP
Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ a zvýšenie kapacity kuchyne vrátane gastrozariadenia
Úprava oplotenia areálu MŠ
Rekonštrukcia hydroizolácie strechy
Rekonštrukcie a modernizácie kuchýň a zariadení
Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity

...

Kultúra a šport

2 668 923€ prevádzkové výdavky

Dotácie pre Miestnu knižnicu
Dotácie pre Kultúrne zariadenia
Prevádzka plavárne
Podujatie Fašiangový maškarný ples
Podujatie Dni Petržalky
Podujatie Senior Fest
Podujatie Petržalské vianočné trhy
Podujatie Dni Petržalky
Výdavky na opravu ihrísk
Výdavky na športové podujatia

1 400 720€ výdavky na projekty

PD + rekonštrukcia a modernizácia špotovej haly Prokofievova
Vybudovanie bezbariérového prístupu a klimatizácie v DK Zrkadlový háj a v Cik Cak centre
Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska

...

Životné prostredie

2 448 251€ prevádzkové výdavky

Starostlivosť o zeleň, výsadba drevín
Údržba a čistota verejných priestranstiev
Projekt Revitalizácia predzáhradiek
Starostlivosť o psov
Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť
Podpora vodnej záchrannej služby
Údržba a čistota verejných detských ihrísk

100 000€ výdavky na projekty

Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov
Príspevky na stav. úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť
Transfer pre MP VPS Petržalka na revitalizáciu verejných detských ihrísk

...

Územný rozvoj

66 136€ prevádzkové výdavky

prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania

42 757€ výdavky na projekty

Územný plán zóny Kapitulský dvor
Spracovanie prieskumov a rozborov územného plánu

...

Nakladanie s majetkom a bývanie

755 773€ prevádzkové výdavky

prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania

104 651€ výdavky na projekty

PD + revitalizácia
Vyhotovenie PD k novým projektom podľa vyhlásených výziev