Investičný plán

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ

4 076 206 €

v roku 2022

1 115 546 €
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ
1 115 546 €

v roku 2021

2 102 780 €
Rekonštrukcie ZŠ a MŠ
1 676 980 €
Projekt Zlepšenie technického stavu budov
393 800 €
Bleskozvod na MŠ
32 000 €

v roku 2020

454 520 €
Rekonštrukcia školkských zariadení
454 520 €
Dotácia na obnovu odborných učební ZŠ
0 €
Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební
0 €
Riešenie sociálneho zariadenia pre seniorov, prípadne na zvýšenie kapacity MŠ
0 €

v roku 2019

403 360 €
Rekonštrukcie objektov základných a materských škôl a na vybavenie školských jedální a kuchýň
305 083 €
Rozpočtové organizácie školstva
98 277 €

Zvýšenie kapacít MŠ

2 018 074 €

v roku 2022

997 000 €
Zvýšenie kapacít MŠ
997 000 €

v roku 2021

1 021 074 €
Zvýšenie kapacít MŠ
891 074 €
Rozvoj kapacít materských škôl
130 000 €

v roku 2020

0 €
Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity
0 €

Budovanie a revitalizácia športovísk

867 000 €

v roku 2022

567 000 €
Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent)
180 000 €
Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova
180 000 €
Modernizácia telocvičn
100 000 €
Nové multifinkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska)
95 000 €
Realizačné PD
12 000 €

v roku 2021

300 000 €
Nová bežecká dráha a multifinkčné ihrisko na ZŠ Lachova
215 000 €
Revitalizácia športového areálu v ZŠ Lachova
85 000 €

Revitalizácia VDI

949 890 €

v roku 2022

421 500 €
Revitalizácia detských ihríska
421 500 €

v roku 2021

308 000 €
Dofinancovanie revitalizácie detských ihrísk
158 000 €
Revitalizácia detských ihríska
121 000 €
Nové detské ihrisko na ulici Pečnianska
29 000 €

v roku 2020

56 856 €
Revitalizácia verejných detských ihrísk (príslušenstvo k strojom, prístrojom, zariadeniam a technikám)
38 322 €
Výmena mantinelov
18 534 €
Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska
0 €
Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza
0 €

v roku 2019

163 534 €
Realizácia ihriska na Blagoevovej ulici
65 088 €
Obnova herných prvkov na detských ihriskách – Fedinova 18, Budatínska 63, Šášovská 2-4, Jasovská 17, Vilova a iné
46 202 €
Rekonštrukcia basketbalového ihriska na Žehrianskej ulici
38 974 €
Rekonštrukcia ihriska na Gessayovej
13 270 €

Nákup strojov a zariadení

1 491 225 €

v roku 2022

375 000 €
Nákup strojov
375 000 €

v roku 2021

845 000 €
Nákup strojov a zariadení - podľa potrieb referátu
365 000 €
Zakúpenie techniky pre potreby údržby zelene
350 000 €
Zakúpenie autobusu pre potreby ZŠ, MŠ a klubov dôchodcov
50 000 €
Obnova a rekonštrukcia polievacích vodovodov a vybudovanie pitných
50 000 €
Nákup strojov a zariadení - nákladné vozidlo
30 000 €

v roku 2020

202 460 €
Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom)
113 076 €
Nákup nákladných automobilov a prevádzkových strojov a prístrojov (2 kusov nákladných automobilov značky Man, jadrovej vŕtačky a stolového sústruhu)
89 384 €

v roku 2019

68 765 €
Nákup elektromobilu Kia Soul
28 300 €
Nákup 2 osobných motorových vozidiel
23 000 €
Zakúpený stroj na značenie parkovacích miest
14 210 €
Zakúpený profesionálny fotoaparát
3 255 €

Rekonštrukcia stúpačiek v bytovom dome na Medveďovej ulici

615 000 €

v roku 2022

335 000 €
Bytový dom Medveďová
335 000 €

v roku 2021

280 000 €
Rekonštrukcia stúpačiek v bytovom dome na Medveďovej ulici
280 000 €

Výstavba cyklotrás

595 352 €

v roku 2022

330 000 €
Cyklotrasa č. 13
330 000 €

v roku 2021

260 000 €
Cyklotrasa O4 I. Etapa - Prístavného mostu, Májová ulica, Nám. Hraničiarov
185 000 €
Cyklotrasa O4 II. Etapa - Chorvátske rameno po Rusovskú 72 100
75 000 €

v roku 2020

5 352 €
Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov
5 352 €
Prípravná projektová dokumentácia a budovanie nových chodníkov
0 €

Poslanecké priority

380 000 €

v roku 2022

175 000 €
Poslanecké priority na kapitálové výdavky (rekonštrukcie školských budov, obnova chodníkov a športova infraštruktúra)
175 000 €

v roku 2021

205 000 €
Poslanecké priority na kapitálové výdavky (rekonštrukcie školských budov, obnova chodníkov a športova infraštruktúra)
205 000 €

Kamerový systém

246 485 €

v roku 2022

120 000 €
Kamerový systém
120 000 €

v roku 2021

100 000 €
Kamerový systém
100 000 €

v roku 2020

0 €
Nákup telekomunikačnej techniky - kamery
0 €

v roku 2019

26 485 €
Kamerový systém
13 486 €
Zakúpenie exteriérových kamier a zabezpečenie
12 999 €

Oprava a obnova komunikácii

653 089 €

v roku 2022

100 000 €
Obnova komunikácií
100 000 €

v roku 2021

500 000 €
Rekonštrukcia a výstavba komunikácií
300 000 €
Obnova komunikácií
200 000 €

v roku 2020

53 089 €
Rekonštrukcia chodníkov
36 836 €
Komunikačná infraštruktúra
16 253 €
Rekonstrukcia a modernizácia komunikácii
0 €

Rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska

120 000 €

v roku 2022

90 000 €
PD pre rekonštrukciu trhoviska Mlynarovičova
90 000 €

v roku 2021

30 000 €
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na
30 000 €

MŠ Hrobákova

140 000 €

v roku 2022

70 000 €
MŠ Hrobákova
70 000 €

v roku 2021

70 000 €
Vypracovanie PD - MŠ Hrobákova
70 000 €

DSS OSUSKÉHO

135 000 €

v roku 2022

65 000 €
Osuskeho
65 000 €

v roku 2021

70 000 €
Vypracovanie projektovej dokumnetácie - DSS OSUSKÉHO
70 000 €

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

51 263 €

v roku 2022

51 263 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Zadunajskej 2
51 263 €

Pitné fontanky a polievacie vodovody

50 000 €

v roku 2022

50 000 €
Pitné fontanky a polievacie vodovody
50 000 €

Územný plán zóny Kapitulský dvor

77 416 €

v roku 2022

30 500 €
UPP a UPD -napr. plán zóny Kapitulský dvor
30 500 €

v roku 2021

7 239 €
ÚP zóny Kapitulský dvor
7 239 €

v roku 2020

34 757 €
Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor
34 757 €

v roku 2019

4 920 €
Začaté práce na spracovaní územného plánu zóny Kapitulský dvor
4 920 €

Modernizácia kultúrnych zariadení Petržalka

126 108 €

v roku 2022

26 000 €
Projektová dokumentácia CCC
20 000 €
Požiarny rebrík
6 000 €

v roku 2021

100 108 €
Zakúpenie mobilného javiska pre Kultúrne zariadenia Petržalky
50 000 €
Zakúpenie nákladného auta pre Kultúrne zariadenia Petržalky
25 000 €
Spoluúčasť na projekte Kultúrnych zariadení Petržalka „Obstaranie premietacej
14 563 €
Spoluúčasť na projekte Kultúrnych zariadení Petržalka „Modernizácia
10 545 €

Kontajnerové stanovištia

30 312 €

v roku 2022

15 000 €
Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť
15 000 €

v roku 2021

10 000 €
Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť
10 000 €

v roku 2020

0 €
Príspevky na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť
0 €

v roku 2019

5 312 €
Vybudovanie nových a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovíšť
5 312 €

ZSS na Vavilovovej ulici

26 320 €

v roku 2022

12 320 €
Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici
12 320 €

v roku 2021

14 000 €
Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici
14 000 €

v roku 2020

0 €
Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici
0 €

Nobelovo námestie

10 000 €

v roku 2022

10 000 €
Nobelovo námestie
10 000 €

Mestská Knižnica

75 078 €

v roku 2022

8 000 €
Bezbarierový vstup Furdekova 1 a obnova interiéru Vavilovova 26
8 000 €

v roku 2021

45 000 €
Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - PD
25 000 €
Stavebné úpravy interiéru v rámci obnovy pobočky Miestnej knižnice
20 000 €

v roku 2019

22 078 €
Rekonštrukcia pobočky Haanova 37 a zakúpenie klimatizácie do spoločenskej miestnosti pobočky Prokofievova 5
22 078 €

Modernizácia MČ

5 000 €

v roku 2022

5 000 €
Rekonštrukčné práce vo vestibule MČ - miesto prvého kontaktu
5 000 €

Software licencia

24 202 €

v roku 2021

3 000 €
Nákup licencie sofware na verejné obstarávanie
3 000 €

v roku 2020

0 €
Nákup licencie software na verejné obstarávanie
0 €

v roku 2019

21 202 €
Zakúpenie digitálnej ortofotomapy
8 438 €
Nový dochádzkový systém
5 786 €
Licencia k novému logu Petržalky a zápis ochrannej známky – noviny Naša Petržalka
5 166 €
Obstaranie výpočtovej techniky
1 812 €

Virtualizácia serverov

30 000 €

v roku 2021

30 000 €
Obstaranie virtualizácie serverov
30 000 €

v roku 2020

0 €
Virtualizácie serverov
0 €

Mlynarovičová

10 000 €

v roku 2021

10 000 €
PD Mlynarovičová
10 000 €

Šrobárovo námestie

224 200 €

v roku 2021

216 000 €
Revitalizácia - Šrobárovo námestie
196 000 €
Dofinancovanie rekonštrukcie Šrobárovho námestia
20 000 €

v roku 2020

8 200 €
Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí
8 200 €

Nákup budov

2 015 100 €

v roku 2021

2 000 000 €
Nákup budov ZSE
1 350 000 €
Zámer na odkúpenie budovy „SlnečniceZ
450 000 €
Zámer na odkúpenie budovy na Hrobákovej ulici č. 3
200 000 €

v roku 2020

15 100 €
Nákup budov, objektov a ich časti
15 100 €

Nové parkoviská

14 438 €

v roku 2020

14 438 €
Projektová dokumentácia na nové parkoviská
14 438 €

DK Zrkadlový háj

210 000 €

v roku 2021

210 000 €
Zateplenie DK Zrkadlový háj
210 000 €

v roku 2020

0 €
Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj
0 €

Výbehy pre psov

25 000 €

v roku 2021

25 000 €
Vybudovanie nového vyhradeného výbehu pre psov
25 000 €

v roku 2020

0 €
Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov
0 €

Vyhotovenie projektových dokumentácií

0 €

v roku 2020

0 €
Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ
0 €
Vyhotovenie projektových dokumentácií k novým projektom podľa vyhlásených výziev
0 €

DVPZ Petržalka

0 €

v roku 2020

0 €
Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka
0 €

Lodičky na Chorvátskom ramene

25 000 €

v roku 2021

25 000 €
Športovo relaxačné vyžitie na Chorvátskom ramene (lodičky)
25 000 €

Vybudovanie nového petangového ihriska

7 000 €

v roku 2021

7 000 €
Vybudovanie nového petangového ihriska
7 000 €

Modernizacia strediska sociálnych služieb Petržalka

7 378 €

v roku 2019

7 378 €
2 ks zdvíhacích zariadení pre prácu s klientmi Strediska sociálnych služieb Petržalka.
7 378 €

Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul.

20 947 €

v roku 2020

0 €
Vybudovanie denného stacionáru
0 €

v roku 2019

20 947 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul.“
20 947 €

Nám. Republiky

65 000 €

v roku 2021

65 000 €
Súťaž návrhov revitalizácie nám. Republiky
65 000 €