Investičný plán 2020

Zrealizované
7 projektov
Výdavky: 172 213 €

Nákup nákladných automobilov a prevádzkových strojov a prístrojov (2 kusov nákladných automobilov značky Man, jadrovej vŕtačky a stolového sústruhu)

rozpočet 91 614 €

Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor

rozpočet 34 757 €

Vyhotovenie projektových dokumentácií k novým projektom podľa vyhlásených výziev

rozpočet 29 000 €

Projektová dokumentácia na nové parkoviská

rozpočet 23 000 €

Nákup budov, objektov a ich časti

rozpočet 15 100 €

Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska

rozpočet 0 €

Výmena mantinelov

rozpočet 0 €
Realizuje sa
15 projektov
Aktuálne výdavky: 672 559 €
Plánované výdavky: 1 818 937 €

Rekonštrukcia školkských zariadení

rozpočet 911 536 €

Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom)

rozpočet 219 348 €

Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov

rozpočet 145 000 €

Rekonštrukcia chodníkov

rozpočet 100 000 €

Nákup telekomunikačnej techniky - kamery

rozpočet 100 000 €

Rekonstrukcia a modernizácia komunikácii

rozpočet 80 000 €

Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza

rozpočet 67 123 €

Revitalizácia verejných detských ihrísk (príslušenstvo k strojom, prístrojom, zariadeniam a technikám)

rozpočet 63 200 €

Komunikačná infraštruktúra

rozpočet 35 000 €

Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí

rozpočet 34 730 €

Virtualizácie serverov

rozpočet 30 000 €

Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka

rozpočet 20 000 €

Príspevky na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť

rozpočet 10 000 €

Nákup licencie software na verejné obstarávanie

rozpočet 3 000 €

Riešenie sociálneho zariadenia pre seniorov, prípadne na zvýšenie kapacity MŠ

rozpočet 0 €
Odložené
5 projektov

Dotácia na obnovu odborných učební ZŠ

rozpočet 777 246 €

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební

rozpočet 94 734 €

Vybudovanie denného stacionáru

rozpočet 34 651 €

Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity

rozpočet 18 740 €

Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov

rozpočet 0 €
Zrušené
4 projekty

Prípravná projektová dokumentácia a budovanie nových chodníkov

rozpočet 370 000 €

Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ

rozpočet 0 €

Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj

rozpočet 0 €

Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici

rozpočet 0 €