Investičný plán 2020

aktualizované 01.10.2020
Zrealizované
7 projektov
Výdavky: 172 213,13€

Nákup nákladných automobilov a prevádzkových strojov a prístrojov (2 kusov nákladných automobilov značky Man, jadrovej vŕtačky a stolového sústruhu)

rozpočet 91 614€
Aktuálne výdavky 89 384,33€
Zrealizované

Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor

rozpočet 34 757€
Aktuálne výdavky 34 757€
Zrealizované

Vyhotovenie projektových dokumentácií k novým projektom podľa vyhlásených výziev

rozpočet 29 000€
Aktuálne výdavky 0€
Zrealizované

Projektová dokumentácia na nové parkoviská

rozpočet 23 000€
Aktuálne výdavky 14 437,8€
Zrealizované

Nákup budov, objektov a ich časti

rozpočet 15 100€
Aktuálne výdavky 15 100€
Zrealizované

Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska

rozpočet 0€
Aktuálne výdavky 0€
Zrealizované

Výmena mantinelov

rozpočet 0€
Aktuálne výdavky 18 534€
Zrealizované
Odložené
5 projektov

Dotácia na obnovu odborných učební ZŠ

rozpočet 777 246€
Nenávratný finančný príspevok bol schválený. Dodávateľ je vysúťažený. Zmluvy sú na kontrole na ministerstve. S realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020
Odložené

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební

rozpočet 94 734€
Nenávratný finančný príspevok bol schválený. Dodávateľ je vysúťažený. Zmluvy sú na kontrole na ministerstve. S realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020
Odložené

Vybudovanie denného stacionáru

rozpočet 34 651€
Nenávratný finančný prispevok bol zamietnutý. Aktuálne prebieha odvolacie konanie
Odložené

Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity

rozpočet 18 740€
Nenávratný finančný príspevok bol schválený. Dodávateľ je vysúťažený. Zmluvy sú na kontrole na ministerstve. S realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020
Odložené

Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov

rozpočet 0€
Prebieha identifikácia vhodných pozemkov. V roku 2020 sa nebude realizovať
Odložené
Zrušené
4 projekty

Prípravná projektová dokumentácia a budovanie nových chodníkov

rozpočet 370 000€
Nerealizuje sa, bolo by vhodné od MZ presunúť na opravu jestvujúcich chodnikov
Zrušené

Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ

rozpočet 0€
niCE life projekt. Náhradné čerpanie za neschválený pôvodný projekt. Pre potreby niCE life projektu sú potrebné iba bežné výdavky. Kapitálové výdavky v roku 2020 nebudú čerpané
Zrušené

Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj

rozpočet 0€
Spracováva sa projektová dokumentácia v réžii KZP
Zrušené

Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici

rozpočet 0€
Z dôvodu pandémie nebolo možné realizovať. 26/07/2020 požiadalo ZSS o dotáciu pre zabezpečenie klimatizázie vo vlastnej réžii
Zrušené
Realizuje sa
15 projektov
Aktuálne výdavky: 672 559,48€
Plánované výdavky: 1 536 146,53€

Rekonštrukcia školkských zariadení

rozpočet 911 536€
Aktuálne výdavky 454 520,07€
Odhadované výdavky 867 554,53€

Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom)

rozpočet 219 348€
Aktuálne výdavky 113 075,99€
Odhadované výdavky 179 348€

Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov

rozpočet 145 000€
Aktuálne výdavky 5 352€
Odhadované výdavky 15 852€

Rekonštrukcia chodníkov

rozpočet 100 000€
Aktuálne výdavky 36 836€
Odhadované výdavky 95 000€

Nákup telekomunikačnej techniky - kamery

rozpočet 100 000€
Odhadované výdavky 100 000€

Rekonstrukcia a modernizácia komunikácii

rozpočet 80 000€

Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza

rozpočet 67 123€
Odhadované výdavky 30 000€

Revitalizácia verejných detských ihrísk (príslušenstvo k strojom, prístrojom, zariadeniam a technikám)

rozpočet 63 200€
Aktuálne výdavky 38 322€
Odhadované výdavky 53 322€

Komunikačná infraštruktúra

rozpočet 35 000€
Aktuálne výdavky 16 253,42€
Odhadované výdavky 30 000€

Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí

rozpočet 34 730€
Aktuálne výdavky 8 200€
Odhadované výdavky 23 570€

Virtualizácie serverov

rozpočet 30 000€
Odhadované výdavky 30 000€

Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka

rozpočet 20 000€
Odhadované výdavky 20 000€

Príspevky na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť

rozpočet 10 000€
Odhadované výdavky 10 000€

Nákup licencie software na verejné obstarávanie

rozpočet 3 000€
Odhadované výdavky 1 500€

Riešenie sociálneho zariadenia pre seniorov, prípadne na zvýšenie kapacity MŠ

rozpočet 0€