Investičný plán 2021

aktualizované 15.12.2020
Realizuje sa
26 projektov
Aktuálne výdavky: 0€
Plánované výdavky: 6 185 293€

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ

rozpočet 1 676 980€
Prenesené predchádzajúcich období
Rekonštrukcia školkských zariadení - 2020
výdavky 454 520,07€
realizuje sa

Nákup budov ZSE

rozpočet 1 350 000€

Zvýšenie kapacít MŠ

rozpočet 891 074€
Prenesené predchádzajúcich období
Rekonštrukcia školkských zariadení - 2020
výdavky 454 520,07€
realizuje sa

Nákup strojov a zariadení - podľa potrieb referátu

rozpočet 365 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom) - 2020
výdavky 113 075,99€

Nová bežecká dráha a multifinkčné ihrisko na ZŠ Lachova

rozpočet 215 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza - 2020
výdavky 0€
Realizovať sa bude projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko a dráhu. Prebieha príprava súťaže.

Zateplenie DK Zrkadlový háj

rozpočet 210 000€

Poslanecké priority na kapitálové výdavky (rekonštrukcie školských budov, obnova chodníkov a športova infraštruktúra)

rozpočet 205 000€

Obnova komunikácií

rozpočet 200 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Komunikačná infraštruktúra - 2020
výdavky 16 253,42€
priebežne sa plní

Revitalizácia - Šrobárovo námestie

rozpočet 196 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí - 2020
výdavky 8 200€

Cyklotrasa O4 I. Etapa - Prístavného mostu, Májová ulica, Nám. Hraničiarov

rozpočet 185 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov - 2020
výdavky 5 352€
platba za PD, aktualne prebiehaju zistovania vlastnickych vztahov na pozemkoch cyklotras

Revitalizácia detských ihríska

rozpočet 121 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Revitalizácia verejných detských ihrísk (príslušenstvo k strojom, prístrojom, zariadeniam a technikám) - 2020
výdavky 38 322€
Prebieha inventarizácia stavu detských ihrísk

Kamerový systém

rozpočet 100 000€

Cyklotrasa O4 II. Etapa - Chorvátske rameno po Rusovskú 72 100

rozpočet 75 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov - 2020
výdavky 5 352€
platba za PD, aktualne prebiehaju zistovania vlastnickych vztahov na pozemkoch cyklotras

Vypracovanie PD - MŠ Hrobákova

rozpočet 70 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Riešenie sociálneho zariadenia pre seniorov, prípadne na zvýšenie kapacity MŠ - 2020
výdavky 0€
Prebratie objektu Hrobákova, na obhliadke objektu Hrobáková sa určila cena rekonštrukcie ref, investičných činností na sumu 450 000 - 520 000 €

Vypracovanie projektovej dokumnetácie - DSS OSUSKÉHO

rozpočet 70 000€

Súťaž návrhov revitalizácie nám. Republiky

rozpočet 65 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Participatívny výskum na Nám. Republiky a Šrobárovom námestí - 2020
výdavky 8 200€

Bleskozvod na MŠ

rozpočet 32 000€

Obstaranie virtualizácie serverov

rozpočet 30 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Virtualizácie serverov - 2020
výdavky 0€
priebežne sa plní

Nákup strojov a zariadení - nákladné vozidlo

rozpočet 30 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Nákup vozidiel a plošiny (žacích strojov s príslušenstvom) - 2020
výdavky 113 075,99€

Nové detské ihrisko na ulici Pečnianska

rozpočet 29 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Revitalizácia verejných detských ihrísk (príslušenstvo k strojom, prístrojom, zariadeniam a technikám) - 2020
výdavky 38 322€
Prebieha inventarizácia stavu detských ihrísk

Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - PD

rozpočet 25 000€

Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici

rozpočet 14 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici - 2020
výdavky 0€
Z dôvodu pandémie nebolo možné realizovať. 26/07/2020 požiadalo ZSS o dotáciu pre zabezpečenie klimatizázie vo vlastnej réžii

Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť

rozpočet 10 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Príspevky na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť - 2020
výdavky 0€
Priebežne sa plní

PD Mlynarovičová

rozpočet 10 000€

ÚP zóny Kapitulský dvor

rozpočet 7 239€

Nákup licencie sofware na verejné obstarávanie

rozpočet 3 000€
Prenesené predchádzajúcich období
Nákup licencie software na verejné obstarávanie - 2020
výdavky 0€
Príprava podkladov na verejné obstarávanie