Projekty

Polyfunkčná stavba s dvoma samostatnými objektami a troma prevádzkovými celkami. Má jedno podzemné parkovacie podlažie, štyri nadzemné a jedno ustúpené piate podlažie. V objektoch sa nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia, kancelárske priestory, telocvičňa v prízemnom trakte pozdĺž bulváru.
Príprava projektu
Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.
Súťaž prebieha 2021-02-11
Investičný zámer obsahuje rekonštrukciu časti pôvodnej haly a výstavbu troch bytových domov a dvoch penziónových domov so spoločnou podzemnou garážou. Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely bývania, prechodného ubytovania, administratívy a obchodu formou urbanizácie a oživenia chátrajúceho výrobného areálu
Umiestnenie polyfunkčného komplexu budov s 8 nadzemnými podlažiami, s funkciou náhradného a nájomného bývania a prechodného ubytovania v dvoch etapách. V I. etape doskový objekt bytového domu s dvoma sekciami - nájomné bývanie – náhradné bývanie s občianskou vybavenosťou v parteri. V II. etape – garni hotel, 63 izieb/154 lôžok, vrátane doplnkových funkcií obchodu a služieb v parteri.
Záväzné stanovisko MZ súhlasí 2021-01-25
Revitalizácia okolia jestvujúceho pamätníka obetiam extrémizmu. Prioritou návrhu je zachovať pietny charakter priestoru, zdôrazniť prítomnosť pamätníka a podporiť jeho pôsobenie v priestore. Aktuálne je verejná plocha v okolí pamätníka využívaná na neorganizované parkovanie, avšak neevidujeme žiadny projekt, ktorým by bola táto činnosť resp. funkčné využívanie plochy legislatívne potvrdené.
Záväzné stanovisko MZ súhlasí 2021-01-25
Príprava projektu
Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov. Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové ihrisko v areály školy. V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru. Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.
Zasadnutie komisie MZ schválené. 2020-01-14
Prerokovanie petície vyhovuje 2018-09-25
Petícia za verejný park odovzdaná 2018-09-14
Trojpodlažná nepodpivničená administratívna budova, slúžiaca pre potreby riadenia spoločnosti, s 1 služobným bytom na 3. nadzemnom podlaží a extenzívnou vegetačnou strechou. Súčasťou riešenia bude aj dopravné pripojenie z priľahlej miestnej komunikácie Kopčianskej ulice a parkovanie na spevnených plochách na vlastnom pozemku v počte 7 parkovacích miest.
Stanovisko komisie MZ súhlasí 2020-04-28
Polyfunkčný päť podlažný objekt s dvomi podzemnými a s tromi nadzemnými podlažiami, kde 3.NP je uskočené. Podzemné podlažia slúžia ako garáž a príslušenstvo (sklady a technické priestory), na 1.NP sú navrhnuté obchodné priestory a na 2. – 5.NP sú navrhnuté byty – 20 bytových jednotiek.
Záväzné stanovisko MZ súhlasí 2020-04-07
Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt pre osobné autá (2 dvojproduktové stojany), navrhnutá ako samostatná stavba s dopravnou väzbou na súbežne posudzovanú stavbu „samoobslužná autoumyváreň“ t. j. s dopravnou obsluhou, využívajúcou účelové komunikácie areálu „samoobslužná autoumyváreň“ s dopravným pripojením (vjazdom/výjazdom) na priľahlú obslužnú komunikáciu v území Južného mesta – zóna A (Labutia ulica), s následným pripojením na Panónsku cestu.
Záväzné stanovisko MZ súhlasí 2020-02-06
Územné konanie
Dokumentácia sa funkciou, usporiadaním a kapacitou obytnej zóny zaoberá iba schematicky, riešením je návrh komunikačnej siete zóny s dopravným pripojením na nadradenú komunikačnú sieť (cestu I/2) cez miestnu komunikáciu vo výstavbe (FT C3 – vetva Y – vydané je stavebné povolenie) pre susednú dočasnú stavbu golfového klubu Energau.
Stanovisko komisie MZ nebolo schválené 2017-06-17
Hlavným cieľom zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je vytvoriť prijemné estetické a prírodné prostredie. Miera upravenosti a organizovanosti bude rôzna, tak ako je to aj v súčasnosti. Park bude integrovať miesta rôzneho charakteru
Stanovisko komisie MZ súhlasí 2020-05-28
Viacúčelová športová hala bude mať hraciu plochu minimálne 42x24 metrov s grafickým vyznačením viacerých ihrísk pre rôzne športy (volejbal, basketbal, futsal, florbal, hádzaná či bedminton), 8 šatní s celkovou kapacitou 130 športovcov, šatňami pre trénerov a rozhodcov a taktiež priestory pre relax a regeneráciu športovcov.
Záväzné stanovisko súhlasí 2020-09-25
Stanovisko komisie MZ súhlasí 2020-08-25
Skelet nedokončenej stavby stojí na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu určený na výstavbu bývania. Projekt má stále platné a nezrušiteľné územné rozhodnutie. Neexistuje teda legálny a právny spôsob, ako stavbu odstrániť, no ak by sa v nej nepokračovalo ďalej, schátraný skelet by pravdepodobne zotrval na svojom mieste ešte veľmi dlhý čas.
Stanovisko komisie MZ žiada ďalšie dokumenty 2020-09-29
Stanovisko komisie MZ žiada ďalšie možnosti riešenia 2020-08-25
Územné konanie
Škola je situovaná v rozvojovom území na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, severozápadná časť budovy je umiestňovaná na hranicu funkčnej plochy sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110. Návrh plôch pre školskú telesnú výchovu a šport je riešený ako športový areál s bežeckým oválom 250 m + 100 m dráhou a multifunkčným ihriskom 20 x 40 m.
Záväzné stanovisko súhlasí 2020-01-24
Príprava projektu
Medzinárodný projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, na znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave.
Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania (68 %) s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami, dopravne prístupným cez jestvujúce miestne komunikácie. V objekte sú priestory obchodu (10), služieb, administratívy (16) a bývania (60). Navrhnuté sú 2 dopravné vjazdy – rampa do garáže na 1. a 2. podzemnom podlaží (78 parkovacích miest) a priamy vjazd na spevnenú plochu na teréne (20 parkovacích miest).
Prerušenie územného konania prerušuje 2020-02-17
Uznesenie Miestneho zastupiteľstva berie na vedomie 2020-02-04
Začatie územného konania berie na vedomie 2020-01-07
Uznesenie Mestského zastupiteľstva berie na vedomie 2019-04-25
Uznesenie Miestneho zastupiteľstva berie na vedomie 2019-03-26
Petícia proti výstavbe odovzdaná 2019-02-28
Novostavba polyfunkčného domu s 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami, s 2 priestormi obchodu a služieb, komunitnými priestormi, administratívnymi priestormi pre 23 zamestnancov (9 nebytových priestorov) a 27 bytmi. Dopravná obsluha objektu bude zabezpečená po jestvujúcich miestnych komunikáciách a parkovisku (Jasovská ul., Humenské nám). Súčasťou riešenia je aj nové parkovanie - v garáži na 1. podzemnom podlaží 26 státí s obsluhou autovýťahom s obojstranným vjazdom, pod budovou na úrovni 1. nadzemného podlažia (4 státia) a na vonkajšom parkovisku (24 státí), z čoho je 7 státí náhradou za stavbou zabraté jestvujúce parkovacie miesta.
Cieľom projektov je vytvorenie podmienok na zabezpečenie kvalitného primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Tento cieľ sa naplní realizáciou aktivít jednotlivých projektov zameraných na vytvorenie odborných učební, čím sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy.
Cieľom projektu „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“ je vybudovanie denného stacionára pre seniorov na Vavilovovej ulici č. 18 v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Rekonštrukcia, prestavba a nadstavba v súčasnosti 2-podlažného objektu (pôvodná funkcia školstvo a vzdelávanie) na 3-podlažný polyfunkčný objekt (prechodné ubytovanie – 27 apartmánov a bývanie – 12 b. j.), s dopravným pripojením na priľahlú zaslepenú miestnu komunikáciu Tematínska ulica. Súčasťou dopravného riešenia stavby je aj riešenie statickej dopravy - parkovisko na teréne (37 státí) a parkovanie v hromadnej garáži na 1.NP (13 státí)