Športovo Rekreačný Areál Pri ČOV

Urbanistický návrh prebieha

Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza východne od Dolnozemskej cesty. Jej priestorové ohraničenie tvorí: Betliarska ulica, resp. Sitnianska ulica, Dolnozemská cesta, vozovňa Petržalka, vrátane prístupovej komunikácie, miestna komunikácia k ČOV, resp. parcely v rámci funkčnej plochy vo vlastníctve VÚC.

Zámerom urbanistického návrhu je športovo-rekreačný kampus, výškovo diferencovaná krajina s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti nadväzujúcimi na hlavnú funkciu /napr. ubytovne, hotely, penzióny/ a pobytovou a parkovou zeleňou. Územie je urbanisticky členené na severnú časť /zóna D/ a južnú časť /zóna E/.

Spracovateľom urbanistickej štúdie je spoločnosť MV ARCHITECTURE s.r.o., Bratislava. BSK zabezpečuje prerokovanie štúdie prostredníctvom Ing. arch. Jany Zlámalovej, odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.

Urbanistická štúdia je spracovaná v dvoch variantoch „A“ a „B“. Variantné riešenie vychádza zo zadania Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré pre ťažiskové územie urbanistického bloku E2 južného sektoru /vo vlastníctve BSK/ požaduje overenie umiestnenia mestského pobytového parku so športovo-rekreačnou funkciou.

Variant A

Variant B

Navrhovaný program územia SEVER:

 • Urbanistický blok D1, D2 / Šport a občianska vybavenosť viazaná na funkciu športu
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • D1 / kapacita šport ………..cca. 1 600 m2 / 80 návštevníkov / 8 zamestnancov
    • kapacita OV - obchod /služby …..cca 2 300 m2 podlahovej plochy / 30 zamestnancov
    • kapacita OV - prechodné ubytovanie cca 60 ubytovacích jednotiek
   • D2 / kapacita šport ………..cca 3 550 m2 / 160 návštevníkov / 15 zamestnancov
    • kapacita OV - obchod /služby …..cca 1650 m2 podlahovej plochy / 25 zamestnancov
    • kapacita OV - prechodné ubytovanie cca 90 ubytovacích jednotiek
 • Urbanistický blok D3- D4 / Športové haly
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • D3 / šport. haly .... cca 4 200 m2 / 160 návštevníkov / 20 zamestnancov
   • D4 / šport. haly .... cca 3 600 m2 / 120 návštevníkov / 12 zamestnancov
 • Urbanistický blok D5a-D5b / Šport a občianska vybavenosť viazaná na funkciu športu
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • D5a / Relax centrum -centrum pohybu / 38 návštevníkov / 25 zamestnancov
   • D5b / OV ubytovacie zariadenie - 44 ubyt. jednotiek/ 2 návštevníci/ 2 zamestnanci
    • Detské športové centrum – jestv. objekt – 20 návštevníkov / 5 zamestnanci
 • Urbanistický blok D6/ Športová hala Mak Football Academy
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • D6 / kapacita športová časť - ihrisko ….6 300 m2 / 120 návštevníkov /30 hráčov/ 3 zamestnanci
    • kapacita športová časť - fitnes ………..532 m2 / 60 návštevníkov / 3 zamestnanci
    • kapacita OV - verejné stravovanie …………….. 120 návštevníkov / 5 zamestnancov

Navrhovaný program územia JUH:

 • Urbanistický blok E1/ Vonkajšie ihriská
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • Outdoor športové plochy………..cca 7 500 m2 / 60 návštevníkov / 4 zamestnanci
 • Urbanistický blok E2/ alt. A – Atletický štadión + nástupná plocha + park
  • Orientačné navrhované kapacity:
    • kapacita 1 500 divákov, atletický areál s bežeckým oválom 400 m, podľa parametrov IAAF
    • plocha Atletického areálu ………………………………………………………...cca 18 000 m2
    • plocha priľahlého parku ……..……………………………………………………cca 12 000 m2
    • nástupná plocha, plocha urbánne športy –skatepark, bike, inline ……. cca 6 500 m2
    • park na obvode štadiónu , parková zeleň, pobytová lúka, ekostabilizačné prvky územia – dažďová záhrada, poldre, priehlbne, modulácia terénu
 • Urbanistický blok E2/ alt. B- Park
  • Orientačné navrhované kapacity:
    • Park cca 32 000 m2 + vodná plocha max. 5 000 m2, spolu plocha parku 37 000 m2
    • parková zeleň, pobytová lúka , prírodná vodná plocha s plážou, ekostabilizačné prvky územia – dažďová záhrada, modulácia terénu
 • Urbanistický blok E3/ Dopravná infraštruktúra
  • Orientačné navrhované kapacity:
   • Spevnené plochy + parking………….cca 15 000 m2
 • Urbanistický blok E4/ Športové haly
  • Navrhované kapacity:
   • CENTRÁLNA MULTIFUNKČNÁ HALA 4 000 m2 - hala pre halové športy /basketbal, florbal, hádzaná, sálový futbal a pod./ + zázemie. Zároveň bude umožnené viacúčelové využitie pre kultúrne a spoločenské akcie a eventy. Kapacita šport …..cca 500 divákov / 30 športovcov/ 8 zamestnancov.
   • ZIMNÝ ŠTADIÓN+ BAZÉN 3 500 m2 - hala s trvalou ľadovou plochou, hokej, korčuľovanie, vrcholový šport , amatérsky šport, verejnosť. Doplnková časť pre regeneráciu s bazénom, saunou a pod. Kapacita cca. 100 návštevníkov / 8 zamestnancov
   • TRÉNINGOVÁ HALA 1 600 m2 - hala pre halové športy /basketbal, florbal, hádzaná,sálový futbal a pod./ + zázemie. Zároveň bude umožnené viacúčelové využitie pre kultúrne a spoločenské akcie a eventy. Kapacita cca 40 návštevníkov / 5 zamestnancov
   • FITNESS 500 m2 - priestor pre kondičnú a silovú prípravu, predpokladané začlenenie do iného objektu . Kapacita cca 40 návštevníkov /2 zamestnanci
 • Urbanistický blok E5/ Občianska vybavenosť
  • Objekty pre prechodné ubytovanie návštevníkov - navrhované dva objekty á 550 m2 zastavanej plochy, 4 nadzemné podlažia. Kapacita cca 40 ubytovacích jednotiek / 4 zamestnanci.

Zadanie urbanistickej štúdie bolo schválené stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy č. 58914/2019-487281 zo dňa 20.11.2019.

Urbanistická štúdia bola dňa 14.01.2020 spracovateľom štúdie prezentovaná na mimoriadnej Komisii územného plánovania, výstavby a rozvoja (komisia ÚPVaR) a dňa 21.01.2020 prerokovaná na riadnej komisii ÚPVaR. Dňa 20.01.2020 bola štúdia prerokovaná v Komisii správy majetku a miestnych podnikov.

Štúdia je v tlačenej forme k nahliadnutiu na BSK v miestnosti č. 407 v úradných hodinách a je tiež zverejnená na internetovej stránke BSK www.bratislavskykraj.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa 23. 01. 2020

Materiál „Športovo-rekreačný areál Petržalka“ bol zaradený na návrh p. Eleny Pätoprstej, ktorá materiál aj uviedla. Ide o lokalitu Športovo – rekreačný areál 14/5 „Pri ČOV“ ,Bratislava – MČ Petržalka. Priestorové ohraničenie záujmového územia je Betliarska ulica resp. Sitnianska ulica, Dolnozemská cesta, - Vozovňa Petržalka vrátane prístupovej komunikácie, Miestna komunikácia k ČOV resp. parcely v rámci funkčnej plochy vo vlastníctve VÚC (najmä p.č. 3021/2). Riešené územie sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve VÚC. P. Pätorpstá objasnila históriu projektu a následne slovo dostal p. Martin Munka z VÚC. Vysvetlil rozdiel medzi Komplexnými urbanistickými návrhmi Variant A a Variant B. V rámci Variantu A bol v priestore navrhovaný atletický štadión a vo Variante B bola na tom mieste umiestená rekreačná zóna – jazero. V oboch prípadoch by riešené územie malo obsahovať centrálnu halu, externé športové plochy a iné areály určené na šport. Súčasťou riešeného územia by boli aj parkové úpravy a veľký podiel zelene.

Následne sa prešlo k diskusii:

p. Dragun - Variant B s jazerom je podľa jeho názoru nezmysel, pretože sa nachádza v blízkosti ČOV, z ktorej sa šíri zápach. Zároveň za dôležitejší šport považuje futbal, preto by bol za to, aby sa namiesto centrálnej multifunkčnej haly vybudoval riadny futbalový štadión.

p. Plšeková - jej názor je, že v Petržalke chýba hala pre iné športy, napr. basketbal, volejbal a pod. Majú problém s miestom na trénovanie. Je za Variant A – atletický štadión.

p. Kratochvílová - zaujímala sa o rozsah financií potrebných na realizáciu. P. Munka uviedol, že tento rok ma VÚC na to vyčlenených 1.mil €, ktoré budú využité na projektovú dokumentáciu. Ďalšie financie nie sú isté. Celý projekt si bude vyžadovať cca 5.mil. €.

p. Dragun - navrhol, aby sa dohodli so zväzmi klubov, ktoré nemajú kde trénovať, že by prispeli na výstavbu pre nich vhodnej haly, keď VÚC možno nebude mať dosť financií na dobudovanie.

p. Sarlos - navrhol, nech sa zrealizuje urbanistická súťaž tak, ako sa dohodli na Komisii územného plánu, výstavby a rozvoja.

p. Fischer (predseda Komisie športu) - No Gravity majú naprojektovanú multifunkčnú halu, hľadajú miesto - potenciálny investor.

Komisia súhlasí so zámerom

Komisia odporúča zachovať množstvo zelene aspoň v rozsahu grafickej časti urbanistickej štúdie

zdroj

Zápisnica zo zasadnutia komisie územného plánu, výstavby a rozvoja dňa 21.01.2020

Parafrázovaný záznam diskusie:

E. Pätoprstá - župan napriek predchádzajúcemu investičnému zámeru trval na športovom využití danej lokality, na odporúčanie poslancov dal spracovať urbanistickú štúdiu, na budovanie areálu nie sú finančné prostriedky, prioritou je multifunkčná hala; E.

Pätoprstá - prisľúbila zorganizovať stretnutie župana so zástupcami z prítomných poslancov;

Spoločná diskusia či môžu požadovať verejnú súťaž od súkromného vlastníka pozemkov;

B. Kováč - Aby návrh vzišiel z verejnej súťaže na architektonicko-urbanistické usporiadanie územia; E.

Pätoprstá - namieta, že pripomienky poslancov cez župana neprejdú;

Komisia ÚPVaR víta vypracovanie UŠ, ktorú zadal BSK na umiestnenie športovo-rekreačného areálu na území MČ Bratislava – Petržalka

Komisia ÚPVaR nesúhlasí so súčasným vypracovaním štúdie na základe pripomienok, ktoré pripájame k uzneseniu:

 • Z hľadiska územného plánu je táto plocha definovaná s kódom X – „rozvojová plocha je natoľko významná alebo špecifická, že jej regulácia je reálna, až na základe preverenia súťažou, alebo na podklade podrobnejšieho riešenia na úrovni urbanistickej štúdie zóny“, preto žiadame, aby táto urbanistická štúdia nebola zohľadnená a bola na predmetné územie vypísaná urbanistická súťaž
 • Z výkresu „Limity súčasný stav.pdf“ vychádza v území ochranné pásmo elektriny, ktoré prechádza nekoncepčne v návrhu cez objekty budov, požadujeme presunúť komunikáciu do miesta ochranného pásma elektriny, ktoré sa bude napájať na komunikáciu v dolnom (južnom) území
 • Keďže územie je riešené ako celok, požadujeme urbanisticky nerozdeľovať lokalitu na dve polovice priebežnou cestou, riešenie pešieho koridora je veľmi významné v území športového areálu, preto požadujeme spojiť hlavnú pešiu os a vytvoriť peší priechod celým územím bez prerušenia komunikáciou
 • Podľa vlastníckych vzťahov – „Výkres vlastníckych vzťahov.pdf“ je možné a reálne neriešiť komunikáciu, ktorá nekoncepčne rozdeľuje územie na 2 celky, autor neriešil územie ako celok, navrhujeme prehodnotiť kvality územia, ktoré sa rozdelí na 2 nezmyselné celky
 • V rámci územia sú parametre peších ťahov neprimerané, požadujeme ich prispôsobiť riešenej mierke
 • Návrh rozdeľuje územie na funkčné plochy, ktoré majú rovnaké koeficienty, preto je nezmyselné predmetné územie deliť na takéto celky
 • V dokumentácii chýba relevantný regulačný výkres (v regulačnom výkrese sa nesmú nachádzať objekty)
 • Špecifikácia vo výkrese zelene - nie je jasné či ide o verejnú zeleň, súkromnú, alebo vyhradenú (pre športoviská)
 • Je vhodnejšie zadefinovať výšku zástavby ako podlažnosť pri objektoch hál
 • V rámci ekologickej stability, žiadame riešiť plochy statickej dopravy v objektoch podzemných podlaží a vo funkčných plochách definovať vyšší koeficient zelene

zdroj

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie športu dňa 29. januára 2020

Rozprava:

Projekt uviedla p. Pätoprstá, predložila a okomentovala. Priestorové ohraničenie územia je Betliarska ulica resp. Sitnianska ulica, Dolnozemská cesta, - Vozovňa Petržalka vrátane prístupovej komunikácie, miestna komunikácia k ČOV resp. parcely v rámci funkčnej plochy vo vlastníctve VÚC (najmä p.č. 3021/2). Riešené územie sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve VÚC. P. Pätoprstá objasnila históriu projektu a následne objasnila súčasný stav.. Vysvetlila rozdiel medzi Komplexnými urbanistickými návrhmi Variant A a Variant B. V rámci Variantu A bol v priestore navrhovaný atletický štadión a vo Variante B bola na tom mieste umiestená rekreačná zóna – jazero. V oboch prípadoch by riešené územie malo obsahovať centrálnu halu, externé športové plochy a iné areály určené na šport. Súčasťou riešeného územia by boli aj parkové úpravy a podiel zelene.

Komisia súhlasí so zámerom

zdroj

← Home