Administratívna budova, Kopčianska

aktualizované: 2020-11-23
Trojpodlažná nepodpivničená administratívna budova, slúžiaca pre potreby riadenia spoločnosti, s 1 služobným bytom na 3. nadzemnom podlaží a extenzívnou vegetačnou strechou. Súčasťou riešenia bude aj dopravné pripojenie z priľahlej miestnej komunikácie Kopčianskej ulice a parkovanie na spevnených plochách na vlastnom pozemku v počte 7 parkovacích miest. Údaje k zámeru v zmysle predloženej dokumentácie, spracovanej a potvrdenej subjektom odborne spôsobilým (Ing. arch. Daniel Kubiš, 04/2020).