Bratislavský dunajský park

aktualizované: 2020-11-03

Dunaj, so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi je pre Bratislavu, jej obyvateľov a návštevníkov, strategickým a zásadným prírodným prvkom a nositeľom identity. Pre Bratislavu, ako hlavné mesto a centrum regiónu s presahom hraníc, má Dunaj dôležitý význam pre životne prostredie, pre kvalitu života ľudí a udržateľný hospodársky rozvoj. Predložená štúdiá definuje a opisuje prírodné územie pri Dunaji v Bratislave ako Bratislavsky dunajsky park (BDP), ktorý ma slúžiť ľuďom na oddych a záujmové aktivity v prírodnom prostredí Dunaja v dotyku s mestom, a tak prispievať k vyššej kvalite života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Hlavnou ambíciou zriadenia a vybudovania BDP je zvýšenie kvality života ľudí v súlade s princípom spolužitia s prírodou. V rámci toho sleduje BDP nasledujúce ciele:

Predmetne územie prechádza od Rakúskych hraníc cez centrum mesta až k maďarským hraniciam, kopíruje koryto Dunaja a zahŕňa najmä záplavové územia, ktoré je ťažké využiť ekonomicky a preto ostali dodnes neurbanizovane. Nachádzajú sa v ňom vzácne zbytky ramenného systému, prírodné rezervácie Starý haj, Dunajské ostrovy a Ostrovne lúčky, ako aj chránené areály Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno a Hrabiny, prírodné lužne lesy, ako aj množstvo ďalších prírodných útvarov, ale aj produkčne plantáže nepôvodných topoľov kanadských a iné hospodársky využívané plochy.

V centre mesta sa zamýšľaný Bratislavsky dunajsky park dotýka Sadu Janka Kráľa, najstaršieho verejného parku v strednej Európe, nižšie po prúde plynulo prechádza do lesoparku v Rusovciach a ďalej do parku okolo neogotického kaštieľa. Pri rakúskych hraniciach a tiež na riečnom kilometri 1862 sa nachádzajú zachovalé objekty opevnenia bratislavského predmostia z roku 1938.

Budovy v tomto území nie sú prípustné, s výstavbou neráta ani územný plán. Pozemky na miestach revitalizačných uprav sú vo vlastníctve viacerých organizácií . Hlavným cieľom zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je vytvoriť prijemné estetické a prírodné prostredie. Miera upravenosti a organizovanosti bude rôzna, tak ako je to aj v súčasnosti. Park bude integrovať miesta rôzneho charakteru. Od upraveného nábrežného parku, vhodne upravené, ale aj prírodné brehy, po pravú dunajskú džungľu v chránenom území Soví les, či pri Starohájskom ramene. Popri tom aj intenzívne ľudské aktivity, napríklad veslársku lodenicu a reštaurácie Aušpic, Aucafe, divadlo Aréna, alebo územie Zemníka, kde v susedstve dunajskej džungle rastie športový areál kanoistiky a veslovania v symbióze s aktivitami rybárskeho zväzu.

Na niektorých miestach bude vývoj ponechaný na prírodu, ale veľká časť územia je v meste a ta bude prevádzkovaná v súlade s rôznymi funkciami a existujúcimi ľudskými aktivitami. Ambíciou je územie otvoriť, kultivovať (najmä v priamom kontakte so zastavaným obytným územím Petržalky), ale aj chrániť. Spôsob ochrany bude potrebne zvážiť a dať mu vhodný rámec, dohodnúť spôsob prevádzkovania územia s dôležitými aktérmi, napríklad vhodne spôsoby manažmentu toku, ochrany vodných zdrojov a lesa. Zámer je plne kompatibilný s ideou Národného parku Podunajsko. Bratislavsky dunajsky park môže byť v budúcnosti do Národného parku plne začlenený, ale môže fungovať aj bez neho.

Významnou súčasťou Bratislavského dunajského parku budú aj ramena Dunaja. Idea Bratislavského dunajského parku ma podporu aj v oficiálnych strategických dokumentoch a legislatíve. Na prvom mieste je to Rámcová smernica o vodách Európskej Únie, ďalej európska Smernica o biotopoch (Natura 2000), Spoločne vyhlásenie o hlavných zásadách rozvoja vnútrozemskej lodnej dopravy a ochrane životného prostredia v povodí rieky Dunaj, výstupy pracovnej skupiny RiverLab Dunajského fondu, atď. Príslušné revitalizačne úpravy brehov a ramien Dunaja na tomto území by sa tiež mali dostať do aktualizácie Vodného plánu Slovenska pre čiastkové povodie Dunaja.