Golfvillage

aktualizované: 2020-11-07

Dokumentácia sa funkciou, usporiadaním a kapacitou obytnej zóny zaoberá iba schematicky, riešením je návrh komunikačnej siete zóny s dopravným pripojením na nadradenú komunikačnú sieť (cestu I/2) cez miestnu komunikáciu vo výstavbe (FT C3 – vetva Y – vydané je stavebné povolenie) pre susednú dočasnú stavbu golfového klubu Energau.

Komunikačná sieť obytnej zóny je tvorená sieťou miestnych komunikácií funkčnej triedy B2 (navrhnutá kategória MZ 13,5) – vetva A (s dočasným obratiskom pre autobusovú MHD), funkčnej triedy C2 (navrhnuté kategórie MOU 7,5) – vetvy B, C, K, funkčnej triedy D1 - vetvy D, E, F, G, H1, H2, I, J a priľahlými resp. samostatnými chodníkmi; schematické usporiadanie budúcej zástavby umožňuje výhľadové predĺženie vetvy A a B do susedného územia.

Statická doprava pre budúcu zástavbu sa uvažuje pre funkciu bývania v rodinných domoch výlučne v rámci vlastných pozemkov, v hromadných garážach integrovaných do polyfunkčných objektov a vytvorením exteriérových parkovacích miest v rámci hlavného dopravného priestoru zbernej komunikácie (vetva A). Konkrétne riešenie statickej dopravy nie je predmetom predloženej dokumentácie, nároky budú bilancované v samostatných dokumentáciách.

Podľa tabuľky predpokladaných kapacít územia v obytnej zóne bude 54 RD, bytové domy (289 b.j.), občianska vybavenosť (149 zamestnancov, 14 822 m2 úžitkovej plochy)