Hotel Sphinx

aktualizované: 2020-11-11

Projekt rieši umiestnenie stavby hotela v lokalite na Kopčianskej ulici, v súčasnosti zastavaným bývalou výrobnou halou, ktorá bude asanovaná. Hotel bude čiastočne podpivničený, s 8 nadzemnými podlažiami, z toho 2 ustúpené. V objekte sa nachádza raňajkáreň/kaviareň, recepcia, 2 byty, 16 hotelových izieb a prislúchajúce zázemie hotela.

Dopravný prístup k objektu je uvažovaný z priľahlej komunikácie Kopčianska ulica využitím jestvujúceho dopravného pripojenia a upravených areálových komunikácií na pozemkoch investora v susednom areáli skladov, v ktorom je riešená aj statická doprava pre potreby hotela v počte 18 PM (SO 03 Cesty a spevnené plochy). Ako súčasť stavby bude pred objektom hotela priamo na Kopčianskej ulici vybudované miesto pre krátkodobé zastavenie motorového vozidla (taxi), vrátane úpravy priľahlého chodníka a cyklotrasy (SO 02 Úprava chodníka a cyklotrasy).