Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál MATADOR - I. etapa

aktualizované: 2021-04-03

Predmetom dokumentácie je investičný zámer „Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál MATADOR - I. etapa“, ktorý obsahuje rekonštrukciu časti pôvodnej haly a výstavbu troch bytových domov a dvoch penziónových domov so spoločnou podzemnou garážou. Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely bývania, prechodného ubytovania, administratívy a obchodu formou urbanizácie a oživenia chátrajúceho výrobného areálu.

Snahou je maximálne zachovanie pôvodných výrobných hál, ktoré definujú celý architektonický koncept novonavrhovanej štruktúry. Pôvodné halové objekty budú rekonštruované a ich funkcia konvertovaná na administratívne účely a občiansku vybavenosť tak, aby bol zachovaný ich industriálny charakter, ktorý bude jasne čitateľný aj v navrhovaných objektoch.

Vzájomný vzťah novej a pôvodnej stavby bude plne rozvinutý v parteri, kde všetky objekty v maximálnej miere sú prepájané a necháva sa vyniknúť architektonická hodnota výrobných hál a tvarová jedinečnosť ich oblúkovej konštrukcie. Výnimočnosť oblúkových hál je tak z ulice jasne čitateľná. V novovzniknutých nádvoriach sú situované vstupy do objektov, vzniká exteriérový priestor so zeleňou pre umiestňovanie terás občianskej vybavenosti, ktorý pomáha vytvárať živý, mestotvorný parter a vnáša do ulice ďalší level zelene.

Samotná forma novonavrhovaných objektov je zvolená tak, aby vhodne dopĺňala jestvujúci charakter a nekonkurovala halovým objektom. Ide o 5 jednoduchých kvádrových hmôt ktoré sú striedavo vkladané medzi jestvujúce nosné moduly. Materiály fasády a jej artikulácia je opäť volená tak, aby nekonkurovala pôvodnému charakteru. Objekty sú dopĺňané o zavesené oceľové balkóny, ktoré svojou formou podtrhujú industriálny charakter celého navrhovaného súboru.