Parkovací dom, Panónska ul.

aktualizované: 2020-11-22

Umiestnenie parkovacieho domu ako I. etapy v lokalite, kde je v súčasnosti nefunkčný objekt servisného centra PEUGEOT, určený na asanáciu. Pre dotknuté územie bola spracovaná Urbanistická štúdia Panónska – Dolnozemská (čistopis 05/2019), ako podklad pre schválenie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. V II. etape bude na pozemku na mieste asanovaného objektu servisného centra PEUGEOT umiestnený investičný zámer v zmysle uvedenej štúdie až po schválení zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy.

Aktuálne umiestňovaný parkovací dom uvažuje v 1. podzemnom podlaží prevádzku autoservisu, 4 nadzemné podlažia a strecha objektu sú určené pre parkovanie, s kapacitou 93 parkovacích miest. 6 parkovacích miest je umiestnených na teréne pred objektom. Príjazdová komunikácia k parkovaciemu domu je riešená podľa textovej časti v dĺžke 57 m a šírky 5,50 m, s dopravným pripojením na priľahlú jestvujúcu komunikáciu, s následným pripojením na Jasovskú ulicu. Poloha a kapacita parkovacieho domu je z hľadiska dopravného riešenia v súlade s riešením spracovanej UŠ Panónska – Dolnozemská, 25 parkovacích miest je určených pre autoservis a zvyšné parkovacie miesta pre súčasnú okolitú bytovú zástavbu.