Polyfunkčný dom Topoľčianska

aktualizované: 2020-06-27

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania (68 %) s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami, dopravne prístupným cez jestvujúce miestne komunikácie. V objekte sú priestory obchodu (10), služieb, administratívy (16) a bývania (60). Navrhnuté sú 2 dopravné vjazdy – rampa do garáže na 1. a 2. podzemnom podlaží (78 parkovacích miest) a priamy vjazd na spevnenú plochu na teréne (20 parkovacích miest).

Územie je súčasťou aktuálne spracovávanej urbanistickej štúdie centrálnej rozvojovej osi (CRO) Petržalky. Pripravovaná štúdia sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a návrhom zmien a doplnkov ÚPN 2007 HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov v danej lokalite.

Predložený IZ s prihliadnutím na majetko-právne vzťahy v území nebráni rozvoju územia v zmysle pripravovanej urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalka (ďalej CRO). Objekt svojou hmotou a úpravou okolia neblokuje zámery v zmysle pripravovanej štúdie CRO a Navrhované komunikácie a plochy situuje v rámci parcely vo vlastníctve predkladateľa.