Polyfunkčný komplex Muchovo námestie

aktualizované: 2021-04-03

Umiestnenie polyfunkčného komplexu budov s 8 nadzemnými podlažiami, s funkciou náhradného a nájomného bývania a prechodného ubytovania v dvoch etapách. V I. etape doskový objekt bytového domu s dvoma sekciami - nájomné bývanie, náhradné bývanie s občianskou vybavenosťou v parteri. V II. etape - garni hotel, 63 izieb/154 lôžok, vrátane doplnkových funkcií obchodu a služieb v parteri. Priestor medzi bytovým domom a objektom garni hotela je koncipovaný ako námestie vo väzbe na občiansku vybavenosť a zelený vnútroblok. Investičný zámer je situovaný v lokalite Muchovho námestia, na pozemku, ohraničenom ulicami Černyševského, na južnej strane sa nachádza parkovisko supermarketu Billa a východnú hranicu lemuje nový bytový dom a priemyselný areál.

Dopravná obsluha je riešená z priľahlej miestnej obslužnej komunikácie Černyševského ulice. Súčasťou je aj riešenie statickej dopravy, spolu v konečnej fáze výstavby 283 PM: pre I. etapu na parkoviskách A, B, C a D na teréne, ktoré sú umiestňované v dochádzkovej vzdialenosti v rôznych polohách v dotknutom území stavby a pre II. etapu aj v hromadnej garáži, integrovanej do objektu hotela (zruší sa parkovisko B), pričom predmetom riešenia je aj náhrada/premiestnenie jestvujúcich parkovacích miest v území. Vlastná potreba statickej dopravy zámeru pre I. a II. etapu je 175 PM.