Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební

Časová os

Cieľom projektov je vytvorenie podmienok na zabezpečenie kvalitného primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Tento cieľ sa naplní realizáciou aktivít jednotlivých projektov zameraných na vytvorenie odborných učební, čím sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy.

Špecifickým cieľom projektov je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební podporujúcich výučbu prírodovedných predmetov, výučbu polytechnickej výchovy, vúčbu cudzích jazykov ako aj výučbu informačno-komunikačných predmetov určených pre žiakov v základných školách mestskej časti Bratislava-Petržalka. Okrem modernizácie týchto odborných učební je cieľom projektov aj modernizácia školských knižníc. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia týchto odborných učební. Projekty sú teda zamerané na zlepšenie podmienok pre efektívnu, modernú výučbu a jej skvalitnenie. Realizácia projektov by tiež mala napomôcť zlepšeniu vzdelávacích výsledkov žiakov a k zlepšeniu kompetencií žiakov v súvislosti s ich celoživotným vzdelávaním. Doplnením inovatívnych a moderných materiálov a učebných pomôcok v rámci jednotlivých odborných učební sa uľahčí nielen príprava žiakov a učiteľov na vyučovanie ale aj celý priebeh edukácie, ale prispeje sa tiež ku skvalitneniu výstupov vyučovacieho procesu

Projektami na „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 11 základných školách mestskej časti BratislavaPetržalka plánuje mestská časť zrealizovať nasledovné typy aktivít:

* obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, * obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, * obstaranie prírodovedných učební, * obstaranie polytechnických učební, * obstaranie IKT učební,

Harmonogram projektu

Plánovaný začiatok realizácie projektov v prípade schválenia ŽoNFP a po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania na realizátorov projektov je naplánovaný na rok 2018 s rozdielnym ukončením realizácie projektov, čo závisí od rozsahu plánovaných aktivít v rámci jednotlivých projektov. Väčšina z projektov má však plánovaný koniec realizácie aktivít projektu na september 2018, príp. december 2018.

Zoznam škôl

Základná škola Lachova 1

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 09/2020

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 1. – 9. ročníka Základnej školy na Lachovej ulici č. 1, Bratislava, kde bude projekt aj realizovaný. Projekt rozširuje prístup žiakov k efektívnym a kvalitným verejným službám v súlade s Regionálnou územnou stratégiou Bratislavského kraja. Našou motiváciou je dopyt zákonných zástupcov žiakov o výučbu dvoch cudzích jazykov. Cieľom projektu je zlepšenie materiálno – technického vybavenia školy v synergii zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov, čo znamená skvalitnenie a zatraktívnenie výučby anglického a nemeckého jazyka prostredníctvom moderných výučbových softvérov a metód podporujúcich aktivizáciu žiaka. Súčasťou projektu sú aktivity podporujúce zlepšenie jazykových kompetencií talentovaných žiakov tak aj žiakov so špecifickými vývinovými poruchami. Počet možných užívateľov nových zariadení bude celkovo v rámci celej základnej školy 387 žiakov, pričom odborná učebňa bude zriadená pre 16 žiakov.

[zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Jazykova-u%C4%8Debna-Z%C5%A0-Lachova.pdf)

Základná škola Budatínska 61

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok pre modernú a efektívnu výučbu, jej skvalitnenie, a to s celkovým cieľom obstarania jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a doplnkovo tiež cudzích jazykov (anglického a nemeckého) pre 17 žiakov. Taktiež na splnenie špecifických cieľov – zlepšenie jazykových kľúčových kompetencií žiakov, zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov a zlepšenie kompetencií žiakov v súvislosti s ich celoživotným vzdelávaním. Doplnením inovatívnych a aktivizujúcich učebných materiálov, výukových softvérov pre uvedené vyučovacie predmety, kvalitnejším materiálno-technickým a IKT vybavením učebne sa uľahčí nielen príprava žiakov a učiteľov na vyučovanie, priebeh edukácie, ale prispeje sa tiež ku skvalitneniu výstupov vyučovacieho procesu. Cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa školy – 5. až 9. ročník. Realizácia projektu prispeje k riešeniu nasledovných problémov školy: nedostatok vlastných finančných prostriedkov na zriadenie jazykovej učebne; nedostatok moderných informačno-komunikačných technológií; nedostatok kvalitnej študijnej literatúry; chýbajúce podmienky pre samovzdelávanie / e-learning (žiaci, učitelia); obmedzená možnosť realizovania aktivizujúcich vyučovacích metód – projektové vyučovanie, vyučovanie na stanoviskách, CLIL, práca s výukovým softvérom; nemožnosť vytvárania elektronických edukačných materiálov pre výučbu intaktných žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením a nadaných žiakov. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Jazyky-modernej%C5%A1ie-a-efekt%C3%ADvnej%C5%A1ie-Z%C5%A0-Budat%C3%ADnska.pdf) ### Základná škola Tupolevova 20 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 V rámci projektu budú vybavené nasledovné typy odborných učební: * Modernizácia technického vybavenia 2 učební IKT prostredníctvom zmodernizovania výpočtovej techniky (zlepšenie HW konfigurácie, zmodernizovanie SW na výučbu informatiky, informatickej výchovy, ako aj ostatných predmetov, pri ktorých by sme mohli využívať PC); * Modernizácia technického vybavenia Biologickej učebne počnúc novým nábytkom (stoly, stoličky, katedru, skrinky na učebné pomôcky a modely), IKT technikou a tiež učebnými pomôckami k predmetu (trojrozmerné modely – ľudské telo, rastlinné orgány, modely živočíchov, mikroskopy, lupy, rôzne výučbové materiály – CD a DVD); * Modernizácia technického vybavenia Knižnice formou rozšírenia knižničného fondu a vytvorenia príjemného prostredia pre žiakov a návštevníkov školskej knižnice, vrátane zmodernizovania knižničného nábytku a rozšírenia technológie v knižnici (technológia na požičiavanie kníh, notebooky s možnosťou pripojenia na internet, ktoré budú slúžiť na doplnenie vzdelávania). So zriadením učební a knižnice sú taktiež spojené drobné stavebné úpravy. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Moderniz%C3%A1cia-technick%C3%A9ho-vybavenia-u%C4%8Debn%C3%AD-IKT-Moderniz%C3%A1cia-technick%C3%A9ho-vybavenia-Biologickej-u%C4%8Debne-Moderniz%C3%A1cia-technick%C3%A9ho-vybavenia-Kni%C5%BEnice-Z%C5%A0-Tupolevova.pdf) ### Základná škola Gessayova 2 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 Cieľom projektu je obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy a obstaranie odbornej učebne chémie, konkrétne sa jedná o: 1. Zriadenie a obstaranie vybavenia odbornej učebne polytechnickej výchovy, 2. Zriadenie a obstaranie odbornej učebne chémie a 3. Zriadenie odbornej učebne polytechnickej výchovy a chémie – stavebné úpravy. Každá z učební bude zriadená pre 16 žiakov, pričom žiaci budú tieto 2 odborné učebne využívať na vyučovanie predmetov: A) pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, technika a svet práce na 2. stupni ZŠ a B) chémia – praktické cvičenia. Samotným cieľom projektu je tak zlepšenie pracovného školského prostredia, a tým efektívnejšie napĺňanie obsahu Školského vzdelávacieho programu vrátane príspevku k napĺňaniu cieľov inkluzívneho vzdelávania. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Obstaranie-odbornej-u%C4%8Debne-polytechnickej-v%C3%BDchovy-a-obstaranie-odbornej-u%C4%8Debne-ch%C3%A9mie-Z%C5%A0-Gessayova.pdf) ### Základná škola Holíčska 50 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2020 Cieľom a obsahovou náplňou projektu je obstaranie 2 polytechnických učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Ide o nevyhnutné úpravy existujúceho priestoru, ktorý sa nateraz nedá využívať z dôvodu opotrebovania, nevyhovujúceho osvetlenia, chýbajúcich rozvodov vody a elektroinštalácií. Zrealizovanie nevyhnutných stavebných úprav a vybavenie polytechnických učební potrebným zariadením a modernými pomôckami zvýši motiváciu žiakov vzdelávať sa v technickej oblasti. Zvýšená motivácia by mohla mať priaznivý vplyv na celkové študijné výsledky žiakov z menej podnetného prostredia, získavanie potrebných zručností a pracovných návykov, čo by v budúcnosti mladým absolventom pomáhalo ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k technike by malo odstrániť nezáujem a predsudky žiakov a ich zákonných zástupcov voči technickým študijným a učebným odborom, čím by sa predchádzalo nevhodne zvolenej strednej škole a následnému zlyhávaniu v štúdiu na strednej škole. Zvýšenie záujmu o získanie kvalifikácie v technickej oblasti mladým absolventom umožní lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce a prispeje k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti v našom regióne. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Technikou-k-lep%C5%A1%C3%ADm-mo%C5%BEnostiam-mlad%C3%BDch-Z%C5%A0-Hol%C3%AD%C4%8Dska.pdf) ### Základná škola Černyševského 8 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 V rámci projektu príde k zriadeniu 4 odborných učební, pričom v prípade všetkých učební sa budú riešiť aj stavebno-technické úpravy: * Jazyková učebňa - Zriadenie a vybavenie učebne cudzích jazykov prispeje k zvýšeniu úrovne a modernizácie vyučovania jazykov prostredníctvom zavedenia moderných IKT technológií a využitia inovatívnych metód a foriem výučby zvýši efektívnosť vzdelávania v CJ. Cieľu skvalitnenia jazykovej prípravy žiakov prispieva využitie nielen tradičných, ale aj moderných prístupov a IKT; * Odborná učebňa biológie a chémie - Projekt prispieva k integrovanému prístupu aktivít a inkluzívnemu vzdelávaniu na biológii a chémii. Aktivity sú prispôsobené vzdelávacím potrebám každého žiaka s dôrazom na špecifické potreby každého jedinca; * Odborná učebňa Fyziky - V záujme zlepšovania výučby a spájania teórie s praxou lepšej predstavivosti žiakov a názorným ukážkam, vrátane zvýšenia manuálnej zručnosti žiakov, je vhodné vybaviť odbornú učebňu novými pomôckami; * Odborná učebňa Informatiky - V súlade s projektom je cieľom najmä rozvíjať u žiakov tvorbu programov v oblasti robotiky, žiakov naučiť pracovať s PC technikou (podporovanie informačných technológií v bežnom živote každého jedinca), v žiakoch evokovať zvýšený záujem o mimoškolskú činnosť v oblasti prípravy na súťaže, vo vyučovacom procese využívať formy moderného vyučovania pomocou IKT. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Tvoriv%C3%A9-vyu%C4%8Dovanie-Z%C5%A0-%C4%8Cerny%C5%A1evsk%C3%A9ho.pdf) ### Základná škola Prokofievova 5 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2020 Ciele projektu sú v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré bude projekt riešiť. Ide o podporu základného vzdelávania zameranú na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov, vybudovanie jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Realizácia projektu podporí rozvoj materiálnotechnického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie podporených učební pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania. Špecifický cieľ projektu Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl sa bezprostredne dotýka aj žiakov so špeciálnymi potrebami v bežnej základnej škole, ktorým sa formou inklúzie zabezpečia kvalitné podmienky vzdelávania, ktoré rešpektujú ich špecifické vzdelávacie potreby. Investičné priority sú zamerané na budovanie a rekonštrukciu učební IKT, jazykovej učebne, učební polytechnických a prírodovedných. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/U%C4%8D%C3%ADme-sa-moderne-a-kvalitne-Z%C5%A0-Prokofievova.pdf) ### Základná škola Pankúchova 4 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 Cieľmi projektu sú: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov (žiaci 1.-9. ročníka na ZŠ Pankúchova 4.); skvalitniť informačnú a komunikačnú gramotnosť používateľov knižnice; technickým vybavením učební implementovať a rozvíjať metódy a postupy zamerané na stimuláciu rozvoja životných zručností a celoživotného učenia sa; vytvárať inkluzívne školské prostredie. Hlavné aktivity projektu (1. Obstaranie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov na II. stupni, 2. Obstaranie technického vybavenia biologickej/chemickej učebne, 3. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, 4. Stavebno-technické úpravy) sa budú realizovať v učebni vyhradenej na vyučovanie cudzích jazykov, v najväčšej kmeňovej učebni, v ktorej predelením vznikne priestor na vybavenie biologickej/ chemickej učebne. V už vytvorenej školskej knižnici zlepšíme technické vybavenie. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/U%C4%8Dme-sa-kvalitne-u%C4%8Dme-sa-pre-%C5%BEivot-Z%C5%A0-Pank%C3%BAchova.pdf) ### Základná škola Nobelovo námestie 6 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 08/2020 Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie a zabezpečenie kvalitného primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Cieľ sa naplní realizáciou aktivít zameraných na vytvorenie odborných učební, a tým sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy. Vytvorenie odborných učební prispieva k modernizácii metód a foriem práce so žiakmi. Vytvára priestor pre individuálny prístup k žiakom. V bežných triedach pracujeme s väčším počtom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Moderné výučbové metódy umožnia názorné priblíženie obsahu vzdelávania a následne okamžitú spätnú väzbu. Umožňujú žiakom interaktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. Cieľom aktivít je rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch a rozvoj počítačovej gramotnosti. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu a to: 1 - Vybavenie jazykovej učebne pre slovenský jazyk a literatúru, 2 - Vybavenie jazykovej učebne pre cudzie jazyky, 3 - Vybavenie odbornej učebne IKT. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Vybavenie-odborn%C3%BDch-u%C4%8Debn%C3%AD-v-Z%C5%A0-Nobelovo-n%C3%A1mm.pdf) ### Základná škola Dudova 2 Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2020 Cieľom projektu je zriadenie 2 odborných učební – odbornej učebne na vyučovanie jazykov a odbornej učebne chémie, vrátane stavebnotechnických úprav oboch učební. V dôsledku zriadenia jazykovej učebne pre 16 žiakov príde k zlepšeniu podmienok na vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky) a k skvalitneniu komunikačných zručností žiakov v oblasti získavania informácií a ich interpretácií, lepšej formulácií problémov a návrhov ich riešenia v rodnom a najmä v cudzom jazyku. Vďaka modernému vybaveniu bude možné efektívnejšie pracovať aj so žiakmi, ktorí potrebujú individuálny prístup - vzdelávaním žiakov so ŠVVP v jazykovej učebni vytvoríme možnosť zapojiť sa aktívnejšie do vzdelávania bez prekážok s možnosťou využitia ďalších špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. Druhou aktivitou projektu je zlepšenie podmienok na vyučovanie predmetu chémia prostredníctvom zriadenia odbornej učebne chémie pre 16 žiakov. Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vyučovacieho predmetu tvoria nielen chemické poznatky, ale aj praktické činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. [zdroj](https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/10/Znalos%C5%A5-jazykov-r%C3%BAca-bari%C3%A9ry-otv%C3%A1ra-dvere-a-sp%C3%A1ja-%C4%BEud%C3%AD-sk%C3%BAmame-a-objavujeme-svet-Z%C5%A0-Dudova.pdf) ### Základná škola Turnianska predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie odborných učební v priestoroch prístavby školy“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava a PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. ## Dôvodová správa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) vyhlásilo v decembri 2016 Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Výzva bola vyhlásená v rámci Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 35 601 822 Eur (zdroj EÚ), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych územných stratégií (ďalej len RIÚS), pričom pre Bratislavský samosprávny kraj je alokovaných 4 000 000 Eur. Proces poskytovania Nenávratného finančného príspevku je dvojkolový, čo znamená, že sa v rámci prvého kola sa mestská časť Bratislava-Petržalka zapojila do Výzvy na predkladanie projektových zámerov. V rámci tejto výzvy mestská časť podala 11 projektových zámerov v rámci týchto základných škôl, ktoré sú v zriaďovatelskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka: ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova. Po vydaní kladnej hodnotiacej správy sa môžeme zúčastniť procesu druhého kola a to zapojením sa do Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP). Dňa 9.3.2017 mestská časť Bratislava-Petržalka podala v riadnom termíne na Sprostredkovateľský a riadiaci orgán (SO/RO) 11 projektových zámerov pre 11 základných škôl. Momentálne na Sprostredkovateľskom a Riadiacom orgáne mesta Bratislava prebieha hodnotenie projektových zámerov a po splnení podmienok určených vo výzve, vydá SO/RO vo vzťahu k projektovým zámerom hodnotiace správy. Termín na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je stanovený na 15.5.2017. Vzhľadom k aktualizácii Príručky pre žiadateľa a z nej vyplývajúcich povinných príloh je ako jedna z povinných príloh k Žiadostiam o NFP aj uznesenie miestneho zastupiteľstva k podaniu a spolufinancovaniu projektov.

← Home