Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

aktualizované: 2021-04-03

Revitalizácia okolia jestvujúceho pamätníka obetiam extrémizmu. Prioritou návrhu je zachovať pietny charakter priestoru, zdôrazniť prítomnosť pamätníka a podporiť jeho pôsobenie v priestore. Aktuálne je verejná plocha v okolí pamätníka využívaná na neorganizované parkovanie, avšak neevidujeme žiadny projekt, ktorým by bola táto činnosť resp. funkčné využívanie plochy legislatívne potvrdené.

Návrh eliminuje plochu existujúcej spevnenej plochy na úkor vegetačných úprav, pričom predkladá etapizáciu projektu pre postupnú adaptáciu upraveného priestoru. Navrhnuté členenie priestoru je ovplyvnené existujúcimi napojeniami a vstupmi do územia, priestor je vyčlenený dvoma pretínajúcimi sa pešími trasami, ktoré vymedzujú centrálny priestor v bode ich križovania, definovanom v mieste osadenia pamätníka. V rámci revitalizácie bude upravený terén, realizované sadové úpravy, umiestnené mobiliárové prvky (betónové sedáky, lavičky, odpadkové koše, osvetlenie, atď.). V I. etape je ponechaná a upravená spevnená plocha pre parkovanie, jasne definovaná a pomocou výsadby oddelená od kontaktu s pamätníkom. V II. etape sa táto plocha zatrávni, línie chodníkov sa predĺžia a napoja na komunikácie (promenáda pri Dunaji a vstup na Tyršovo nábrežie od divadla Aréna).