Škola Južné mesto

Časová os

  • základná škola – kompletných 47 tried - 940 žiakov
  • stredná škola – počet tried 12 - 240 žiakov
  • materská škola – počet tried 3 - 60 žiakov

Spolu 1 240 detí. Škola je situovaná v rozvojovom území na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, severozápadná časť budovy je umiestňovaná na hranicu funkčnej plochy sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110. Návrh plôch pre školskú telesnú výchovu a šport je riešený ako športový areál s bežeckým oválom 250 m + 100 m dráhou a multifunkčným ihriskom 20 x 40 m. Športový areál je z prevažnej časti situovaný na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, malá časť na pozemku s funkčným využitím viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101 a do územia so stanoveným funkčným využitím parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy kód funkcie 1110 zasahuje časťou bežeckého oválu

← Home