Škola Južné mesto

aktualizované: 2020-07-29

Spolu 1 240 detí. Škola je situovaná v rozvojovom území na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, severozápadná časť budovy je umiestňovaná na hranicu funkčnej plochy sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110. Návrh plôch pre školskú telesnú výchovu a šport je riešený ako športový areál s bežeckým oválom 250 m + 100 m dráhou a multifunkčným ihriskom 20 x 40 m. Športový areál je z prevažnej časti situovaný na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, malá časť na pozemku s funkčným využitím viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101 a do územia so stanoveným funkčným využitím parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy kód funkcie 1110 zasahuje časťou bežeckého oválu