Športovo Rekreačný Areál Pri ČOV

aktualizované: 2021-06-22

Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza východne od Dolnozemskej cesty. Jej priestorové ohraničenie tvorí: Betliarska ulica, resp. Sitnianska ulica, Dolnozemská cesta, vozovňa Petržalka, vrátane prístupovej komunikácie, miestna komunikácia k ČOV, resp. parcely v rámci funkčnej plochy vo vlastníctve VÚC.

Zámerom urbanistického návrhu je športovo-rekreačný kampus, výškovo diferencovaná krajina s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti nadväzujúcimi na hlavnú funkciu /napr. ubytovne, hotely, penzióny/ a pobytovou a parkovou zeleňou. Územie je urbanisticky členené na severnú časť /zóna D/ a južnú časť /zóna E/.

Spracovateľom urbanistickej štúdie je spoločnosť MV ARCHITECTURE s.r.o., Bratislava. BSK zabezpečuje prerokovanie štúdie prostredníctvom Ing. arch. Jany Zlámalovej, odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.

Urbanistická štúdia je spracovaná v dvoch variantoch „A“ a „B“. Variantné riešenie vychádza zo zadania Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré pre ťažiskové územie urbanistického bloku E2 južného sektoru /vo vlastníctve BSK/ požaduje overenie umiestnenia mestského pobytového parku so športovo-rekreačnou funkciou.