Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul

aktualizované: 2020-06-06

Cieľom projektu „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“ je vybudovanie denného stacionára pre seniorov na Vavilovovej ulici č. 18 v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Priestory pre denný stacionár získa mestská časť Bratislava-Petržalka prístavbou a nadstavbou v rámci existujúcej budovy bývalej materskej školy. V rámci daného objektu ide o časť pavilónu „D“, v tesnej blízkosti existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici. Kapacita novovybudovaného denného stacionára je 24 klientov denne, s čím súvisí aj a zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v rámci personálu.

Novozriadený denný stacionár bude včlenený do bežnej zástavby mestskej časti Bratislava-Petržalka a bude primerane vzdialený od už existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby. Predmetné Zariadenia opatrovateľskej služby prevádzkuje Stredisko sociálnych služieb Petržalka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka). Stredisko sociálnych služieb bude tiež prevádzkovateľom novozriadeného denného stacionára.

Ambulantné sociálne služby poskytované v dennom stacionári budú zabezpečované oddelene (personálne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s bývaním. Ambulantné služby budú síce poskytované v jednom objekte, ale obe zariadenia - a to tak existujúce Zariadenie opatrovateľskej služby ako aj novozriadený denný stacionár - budú mať k dispozícii samostatné vchody, čím bude zabezpečené zreteľné oddelenie pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby. Odborný personál pre pobytovú a ambulantnú sociálnu službu bude v rámci oboch zariadení tiež zabezpečený oddelene.

Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. Rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou stavebného objektu pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie bude zriadený denný stacionár, ktorý umožní:

Dispozičné a stavebné riešenie

Nadzemné podlažie

Nadzemné podlažie