Urban E

Medzinárodný projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, na znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave.

Ciele

V rámci navrhovaného projektu sa v mestách Bratislava, Ľubľana a Záhreb postaví celkom 167 nabíjacích staníc pre elektromobily z toho 144 ks na striedavý prúd AC (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 23 ks rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd DC (doba nabitia cca. 20 minút). Pre mesto Bratislava je z toho naplánovaných 50 ks AC a 5 ks DC staníc, ktorých inštaláciu zabezpečí kompletne Západoslovenská energetika. Nabíjacie stanice budú spĺňať všetky zodpovedajúce štandardy nabíjania (CCS, CHAdeMO, Typ 2) a budú plne interoperabilné v rámci slovenskej aj celoeurópskej siete nabíjacích staníc. Zabezpečí sa tak okrem iného aj bezproblémové nabíjanie elektromobilov prichádzajúcich do hlavného mesta zo zahraničia.

Vedúci partner – koordinátor projektového konzorcia:
 • Petrol, Ľubľana, Slovinsko (energetická spoločnosť)
Partneri
 • Západoslovenská energetika, a.s., Slovensko
 • GO4, s.r.o., Slovensko (prevádzkovateľ logistických, kuriérskych a cyklokuriérskych služieb)
 • GoOpti, Slovinsko (prevádzkovateľ transportných služieb na báze elektrických vozidiel)
 • Mesto Ľubľana, Slovinsko
 • Petrol, Zagreb, Chorvátsko
 • Hlavné mesto SR Bratislava, Slovensko
 • Slovinské železnice, Slovinsko
 • Mesto Záhreb, Chorvátsko
Predpokladané prínosy projektu

Projekt URBAN-E je príležitosťou pre aktívne zapojenie hlavného mesta Bratislavy do rozhodovacích procesov budovania siete nabíjacích staníc pre elektromobily na svojom území. Zároveň je to unikátna možnosť pre hlavné mesto ako sa aj podieľať na zhodnotení možností zavádzania nových obchodných modelov a riešení v oblasti udržateľnej mobility (najmä e-car sharing a e-taxi).

V rámci projektu sa vytvorí platforma kľúčových hráčov pre zavádzanie rôznych opatrení udržateľnej dopravy s dôrazom na elektromobilitu, ktorej úlohou bude aj facilitácia výstavby nabíjacej infraštruktúry na území mesta a zavádzania ďalších opatrení pre podporu udržateľnej dopravy.

Hlavné mesto ďalej získa aj nové poznatky z testovania inteligentného riadenia (navádzania) elektromobilov na voľné parkovacie miesta prostredníctvom inteligentných senzorov a z vyhodnotenia možností pre zavedenia inovatívnych intermodálnych dopravných riešení.

Zapojenie a úlohy hlavného mesta SR Bratislavy do projektu / Hlavné aktivity hlavného mesta SR Bratislavy v projekte:

 • Vytvorenie platformy kľúčových hráčov pre zavádzanie udržateľnej dopravy s dôrazom na elektromobilitu (s účasťou zástupcov mestských častí), systémová facilitácia rozvoja elektromobility/nabíjacej infraštruktúry a strategická podpora pri zavádzaní nových inovatívnych nástrojov mestskej mobility (napr. pri vyhodnotení e-carsharing modelu)
 • Participácia na vyhodnotení možností zavedenia elektrických taxíkov a carsharing systému na báze elektromobilov
 • Participácia na plánovaní siete nabíjacích staníc pre elektromobily a poskytnutie vyhradených parkovacích miest pre elektromobily v bezprostrednej blízkosti nabíjacej stanice (v rámci územnej kompetencie hl. mesta)
 • Participácia na vyhodnotení možností a na budovaní integrovaného systému rôznych druhov osobnej dopravy v meste (rozvoj intermodálnych riešení)
 • Participácia na diseminácii - šírení a komunikácia výsledkov projektu resp. komunikácia o možnostiach udržateľnej dopravy v meste Zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy je v role partnera. Účasť odborných pracovníkov Magistrátu pri tvorbe strategických materiálov, pri realizácii aktivít a na odborných workshopoch resp. pracovných stretnutiach prispeje k odbornosti stanovovaných postupov a metód.

Náklady na predprojektovú prípravu pokrývajú v plnej výške súkromní partneri projektu, nie hlavné mesto Bratislava. Väčšinu nákladov slovenskej časti konzorcia tvoria investičné náklady súvisiace s výstavbou nabíjacej infraštruktúry. Inštaláciu elektronabíjacích staníc v Bratislave zabezpečí Západoslovenská energetika, a.s. ako národný gestor projektu.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet medzinárodného projektu URBAN-E je v sume 4,473 mil. € odhadovaných oprávnených nákladov, so spolufinancovaním 85% z grantu EÚ v sume max. 3,802 mil. €. Rozpočet slovenskej časti konzorcia v rámci projektu predstavuje 1 405 000 €, vrátane spolufinancovania vo výške 15%.

Náklady na predprojektovú prípravu pokrývajú v plnej výške súkromní partneri projektu, nie hlavné mesto Bratislava. Väčšinu nákladov slovenskej časti konzorcia tvoria investičné náklady súvisiace s výstavbou nabíjacej infraštruktúry. Inštaláciu elektronabíjacích staníc v Bratislave zabezpečí Západoslovenská energetika, a.s. ako národný gestor projektu.

Rozpočet projektu pre hlavné mesto SR Bratislava je 95 640 € na obdobie realizácie projektu (3 roky). Miera financovania: 85% zdroje EÚ, maximálna výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta: 15%, t.j. 14 346 €. Rozpočet projektu mesta zahŕňa oprávnené výdavky na štúdie, disemináciu projektu, zvyšovanie povedomia o e-mobilite a projektový manažment. Vzhľadom na typ aktivít realizovaných mestom - „soft“ aktivity sú zamerané na financovanie ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

Realizácia projektu: 3/2017 - 12/2020 (3 roky)

Finančné prostriedky sú zahrnuté v navrhovanom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020.

21.01.2020

Zasadnutie komisie územného plánu, výstavby a rozvoja

Informácie k zámeru výstavby elektronabíjacích staníc v rámci projektu URBAN-E odprezentoval Milan Raus z OÚRaD.

Komisia berie zámer výstavby nabíjacích staníc na parkoviskách v správe mestskej časti BratislavaPetržalka na vedomie a požaduje uzavretie zmluvy, ktorá bude riešiť najmä:

 • Vzájomný vzťah prevádzkovateľa nabíjacích staníc a mestskej časti.

 • Možnosti zmien (presunu, úpravy), prípadne zrušenia nabíjacej stanice.

 • Špecifikáciu regulácie (státia) na parkovacích miestach označených dopravným značením II 8c Nabíjacia stanica.

 • Ekonomický model spojený s užívaním parkovacích miest aj v súvislosti so zavádzanou Petržalskou parkovacou politikou (VZN MČ č. 13/2019) a aj pripravovanou mestskou parkovacou politikou (VZN hl. m. SR BA č. 8/2019).

20.01.2020

Zasadnutie komisie správy majetku a miestnych podnikov

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca RSMM, nakoľko ide o informačný materiál, ktorý nebude predmetom rokovania zastupiteľstva. Členom komisie sa nepáči, že nabíjacie stanice sú navrhnuté na existujúcich parkovacích miestach, žiadajú zistiť, akú náhradu ponuka v danom území za zabratie parkovacích miest žiadateľ zámeru, keďže ide o komerčný účel a prídeme nim o parkovacie miesta

07.12.2017

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Hlavné mesto SR Bratislava bolo začiatkom r. 2017 oslovené s ponukou na zapojenie do medzinárodného projektu „URBAN-E“. Na pravidelnej porade primátora bolo dňa 17.01.2017 schválené zapojenie hlavného mesta do prípravy projektu. Partneri projektu podali žiadosť o grant EÚ v rámci výzvy programu Nástroja na prepájanie Európy - Connecting Europe Facility (TEN-T) s termínom na predkladanie projektových žiadostí do 7. februára 2017. Projekt bol koncom júna 2017 schválený Európskou komisiou na podporu EÚ s dobou realizácie 3/2017 - 12/2020.

V rámci 13 schválených dopravných projektov zo Slovenska pre podporu EÚ v rámci Nástroja na prepájanie Európy bol z dopravných projektov podporujúcich rozvoj infraštruktúry pre nabíjacie stanice pre e-automobily okrem projektu URBAN-E zaradený aj projekt NEXT-E - nadnárodný projekt šiestich krajín na budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily v rámci transeurópskeho dopravného koridoru.

Projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v mestách zapojených partnerov projektu - Bratislava, Ľubľana a Záhreb, vyhodnotenie možností zavedenia inovatívnych modelov udržateľnej dopravy založených na elektrických vozidlách (najmä e-car sharing, e-taxi, e-shuttle) a na otestovanie inteligentných riešení v oblasti zelenej mestskej mobility a parkovania (senzory pre miesta rezervované pre nabíjanie elektromobilov, inteligentná rezervácia nabíjania, vyhodnotenie intermodálnych dopravných riešení).

Projekt URBAN-E je v súlade so schválenou Stratégiou podpory a rozvoja elektromobility na území hlavného mesta SR Bratislava a priamo podporuje aj ciele resp. opatrenia ďalších strategických dokumentov vrátane Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, Územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hl. mesta SR Bratislavy a Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hl. mesta SR Bratislavy.

V rámci projektu sa v mestách Bratislava, Ľubľana a Záhreb vybudujú nabíjacie stanice pre elektromobily, z toho pre mesto Bratislava je naplánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca. 20 minút), ktorých inštaláciu zabezpečí kompletne Západoslovenská energetika.

V rámci projektu sa vytvorí platforma kľúčových hráčov pre zavádzanie rôznych opatrení udržateľnej dopravy s dôrazom na elektromobilitu, ktorej úlohou bude aj facilitácia výstavby nabíjacej infraštruktúry na území mesta a zavádzania ďalších opatrení pre podporu udržateľnej dopravy.

Projekt URBAN-E je príležitosťou pre aktívne zapojenie hlavného mesta Bratislavy do rozhodovacích procesov budovania siete nabíjacích staníc pre elektromobily na svojom území. Zároveň je to unikátna možnosť pre hlavné mesto ako sa aj podieľať na zhodnotení možností zavádzania nových obchodných modelov a riešení v oblasti udržateľnej mobility (najmä e-car sharing a e-taxi).

Hlavné mesto získa aj nové poznatky z testovania inteligentného riadenia (navádzania) elektromobilov na voľné parkovacie miesta prostredníctvom inteligentných senzorov a z vyhodnotenia možností pre zavedenia inovatívnych intermodálnych dopravných riešení.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 631/2017 zo dňa 23. 11. 2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe).

← Home