Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU

aktualizované: 2020-11-02
Predložená projektová dokumentácia rieši novostavbu viacúčelovej športovej haly obdĺžnikového pôdorysu, so zastrešením z priehradových väzníkov v tvare lomenice, ktorej hrebene dosiahnu výšku max. + 13,000 m (od podlahy 1. NP ± 0,000, čo je 149,000 m n. m. Bpv). Využívaná bude pre potreby výuky a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU BA“). Priečelie budovy tvorí vystupujúci jednopodlažný trakt, kde sa nachádzajú vstupné priestory, hygienické zariadenia pre divákov a ďalšie prevádzkové priestory. Dominantná časť stavby je dispozične rozdelená na dve časti: samotnú športovú halu s tribúnou pre 230 divákov a na zázemie pre športovcov, kde sú na dvoch výškových úrovniach rozmiestnené šatne, sociálne zariadenia a prislúchajúce prevádzkové priestory. Objekt bude dopravne napojený z komunikácie – Májová ulica, odkiaľ sa jedným vjazdom sprístupní navrhované parkovisko pre 20 osobných automobilov. Požiadavky na zabezpečenie statickej dopravy predmetnej športovej haly pre ďalších 63 áut budú splnené zástupným parkovaním na jestvujúcich parkoviskách v areáli EU BA.