Šrobárovo námestie

...

Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov. Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové ihrisko v areály školy. V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru. Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.

Polyfunkčný objekt Septimo II - Offices

...

Polyfunkčný päť podlažný objekt s dvomi podzemnými a s tromi nadzemnými podlažiami, kde 3.NP je uskočené. Podzemné podlažia slúžia ako garáž a príslušenstvo (sklady a technické priestory), na 1.NP sú navrhnuté obchodné priestory a na 2. – 5.NP sú navrhnuté byty – 20 bytových jednotiek.

Administratívna budova, Kopčianska

Trojpodlažná nepodpivničená administratívna budova, slúžiaca pre potreby riadenia spoločnosti, s 1 služobným bytom na 3. nadzemnom podlaží a extenzívnou vegetačnou strechou. Súčasťou riešenia bude aj dopravné pripojenie z priľahlej miestnej komunikácie Kopčianskej ulice a parkovanie na spevnených plochách na vlastnom pozemku v počte 7 parkovacích miest.

Samoobslužná čerpacia stanica PHM, Petržalka Juh

Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt pre osobné autá (2 dvojproduktové stojany), navrhnutá ako samostatná stavba s dopravnou väzbou na súbežne posudzovanú stavbu „samoobslužná autoumyváreň“ t. j. s dopravnou obsluhou, využívajúcou účelové komunikácie areálu „samoobslužná autoumyváreň“ s dopravným pripojením (vjazdom/výjazdom) na priľahlú obslužnú komunikáciu v území Južného mesta – zóna A (Labutia ulica), s následným pripojením na Panónsku cestu.

Parkovací dom, Panónska ul.

parkovací dom uvažuje v 1. podzemnom podlaží prevádzku autoservisu, 4 nadzemné podlažia a strecha objektu sú určené pre parkovanie, s kapacitou 93 parkovacích miest. 6 parkovacích miest je umiestnených na teréne pred objektom.

Polyfunkčný objekt Tematínska

Polyfunkčná stavba s dvoma samostatnými objektami a troma prevádzkovými celkami. Má jedno podzemné parkovacie podlažie, štyri nadzemné a jedno ustúpené piate podlažie. V objektoch sa nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia, kancelárske priestory, telocvičňa v prízemnom trakte pozdĺž bulváru.

Hotel Sphinx

...

Hotel bude čiastočne podpivničený, s 8 nadzemnými podlažiami, z toho 2 ustúpené. V objekte sa nachádza raňajkáreň/kaviareň, recepcia, 2 byty, 16 hotelových izieb a prislúchajúce zázemie hotela.

Golfvillage

Dokumentácia sa funkciou, usporiadaním a kapacitou obytnej zóny zaoberá iba schematicky, riešením je návrh komunikačnej siete zóny s dopravným pripojením na nadradenú komunikačnú sieť (cestu I/2) cez miestnu komunikáciu vo výstavbe (FT C3 – vetva Y – vydané je stavebné povolenie) pre susednú dočasnú stavbu golfového klubu Energau.

Bratislavský dunajský park

...

Hlavným cieľom zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je vytvoriť prijemné estetické a prírodné prostredie. Miera upravenosti a organizovanosti bude rôzna, tak ako je to aj v súčasnosti. Park bude integrovať miesta rôzneho charakteru

Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU

...

Viacúčelová športová hala bude mať hraciu plochu minimálne 42x24 metrov s grafickým vyznačením viacerých ihrísk pre rôzne športy (volejbal, basketbal, futsal, florbal, hádzaná či bedminton), 8 šatní s celkovou kapacitou 130 športovcov, šatňami pre trénerov a rozhodcov a taktiež priestory pre relax a regeneráciu športovcov.

Nové Domino na Jasovskej ulici

...

Skelet nedokončenej stavby stojí na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu určený na výstavbu bývania. Projekt má stále platné a nezrušiteľné územné rozhodnutie. Neexistuje teda legálny a právny spôsob, ako stavbu odstrániť, no ak by sa v nej nepokračovalo ďalej, schátraný skelet by pravdepodobne zotrval na svojom mieste ešte veľmi dlhý čas.

Škola Južné mesto

...

Škola je situovaná v rozvojovom území na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, severozápadná časť budovy je umiestňovaná na hranicu funkčnej plochy sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110. Návrh plôch pre školskú telesnú výchovu a šport je riešený ako športový areál s bežeckým oválom 250 m + 100 m dráhou a multifunkčným ihriskom 20 x 40 m.

Projekt revitalizácie Námestia Republiky

...

V súčasnosti sa spevnená časť námestia využíva na spoločenské a kultúrne podujatia mestskej časti. Už tradične sa tu konajú navštevované Petržalské vianočné trhy. Plocha bývalého parkoviska susediaca s Chorvátskym ramenom slúži ako spomínaný skatepark.

Urban E

Medzinárodný projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, na znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave.

Polyfunkčný dom Topoľčianska

...

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania (68 %) s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami, dopravne prístupným cez jestvujúce miestne komunikácie. V objekte sú priestory obchodu (10), služieb, administratívy (16) a bývania (60). Navrhnuté sú 2 dopravné vjazdy – rampa do garáže na 1. a 2. podzemnom podlaží (78 parkovacích miest) a priamy vjazd na spevnenú plochu na teréne (20 parkovacích miest).

Polyfunkčný dom na Humenskom námestí

...

Novostavba polyfunkčného domu s 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami, s 2 priestormi obchodu a služieb, komunitnými priestormi, administratívnymi priestormi pre 23 zamestnancov (9 nebytových priestorov) a 27 bytmi. Dopravná obsluha objektu bude zabezpečená po jestvujúcich miestnych komunikáciách a parkovisku (Jasovská ul., Humenské nám). Súčasťou riešenia je aj nové parkovanie - v garáži na 1. podzemnom podlaží 26 státí s obsluhou autovýťahom s obojstranným vjazdom, pod budovou na úrovni 1. nadzemného podlažia (4 státia) a na vonkajšom parkovisku (24 státí), z čoho je 7 státí náhradou za stavbou zabraté jestvujúce parkovacie miesta.

Športovo Rekreačný Areál Pri ČOV

...

Zámerom urbanistického návrhu je športovo-rekreačný kampus, výškovo diferencovaná krajina s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti nadväzujúcimi na hlavnú funkciu /napr. ubytovne, hotely, penzióny/ a pobytovou a parkovou zeleňou

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební

43599€

Cieľom projektov je vytvorenie podmienok na zabezpečenie kvalitného primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Tento cieľ sa naplní realizáciou aktivít jednotlivých projektov zameraných na vytvorenie odborných učební, čím sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy.

Polyfunkčný dom Tematínska

Rekonštrukcia, prestavba a nadstavba v súčasnosti 2-podlažného objektu (pôvodná funkcia školstvo a vzdelávanie) na 3-podlažný polyfunkčný objekt (prechodné ubytovanie – 27 apartmánov a bývanie – 12 b. j.), s dopravným pripojením na priľahlú zaslepenú miestnu komunikáciu Tematínska ulica. Súčasťou dopravného riešenia stavby je aj riešenie statickej dopravy - parkovisko na teréne (37 státí) a parkovanie v hromadnej garáži na 1.NP (13 státí)