Škola Južné mesto

...

Škola je situovaná v rozvojovom území na pozemku s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu kód 201, severozápadná časť budovy je umiestňovaná na hranicu funkčnej plochy sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110. Návrh plôch pre školskú telesnú výchovu a šport je riešený ako športový areál s bežeckým oválom 250 m + 100 m dráhou a multifunkčným ihriskom 20 x 40 m.

Projekt revitalizácie Námestia Republiky

...

V súčasnosti sa spevnená časť námestia využíva na spoločenské a kultúrne podujatia mestskej časti. Už tradične sa tu konajú navštevované Petržalské vianočné trhy. Plocha bývalého parkoviska susediaca s Chorvátskym ramenom slúži ako spomínaný skatepark.

Urban E

Medzinárodný projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, na znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave.

Polyfunkčný dom Topoľčianska

...

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania (68 %) s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami, dopravne prístupným cez jestvujúce miestne komunikácie. V objekte sú priestory obchodu (10), služieb, administratívy (16) a bývania (60). Navrhnuté sú 2 dopravné vjazdy – rampa do garáže na 1. a 2. podzemnom podlaží (78 parkovacích miest) a priamy vjazd na spevnenú plochu na teréne (20 parkovacích miest).

Polyfunkčný dom na Humenskom námestí

...

Novostavba polyfunkčného domu s 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami, s 2 priestormi obchodu a služieb, komunitnými priestormi, administratívnymi priestormi pre 23 zamestnancov (9 nebytových priestorov) a 27 bytmi. Dopravná obsluha objektu bude zabezpečená po jestvujúcich miestnych komunikáciách a parkovisku (Jasovská ul., Humenské nám). Súčasťou riešenia je aj nové parkovanie - v garáži na 1. podzemnom podlaží 26 státí s obsluhou autovýťahom s obojstranným vjazdom, pod budovou na úrovni 1. nadzemného podlažia (4 státia) a na vonkajšom parkovisku (24 státí), z čoho je 7 státí náhradou za stavbou zabraté jestvujúce parkovacie miesta.

Športovo Rekreačný Areál Pri ČOV

...

Zámerom urbanistického návrhu je športovo-rekreačný kampus, výškovo diferencovaná krajina s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti nadväzujúcimi na hlavnú funkciu /napr. ubytovne, hotely, penzióny/ a pobytovou a parkovou zeleňou